خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه
دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

عنوان انگليسي مقاله :: The use of a fuzzy multi-objective linear programming for solving a multi-objective single-machine scheduling problem

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
21 صحفه WORD
25207

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ مدل زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه
۲٫۱٫ فرمول بندی مسئله
۲٫۱٫۱ شاخص ها و پارامترها
۲٫۱٫۲ متغیرهای تصمیم [گیری] ۲٫۱٫۳ مدل ریاضی
۳٫ الگوی (FMOLP) برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی
۳٫۱٫ الگوریتم
جدول ۳ : داده های تولید شده برای ۷ کار
۴٫ نمونه های عددی و تحلیل عملکرد FMOLP
۴٫۱ داده های اصلی برای نمونه های عددی
جدول ۵ تابع های عضویت برای نمونۀ ۷ کاره
جدول ۶: راه حلهای FMOLP برای نمونۀ ۶ کاره
جدول ۷: راه حلهای FMOLP برای نمونۀ ۷ کاره
جدول ۸: نتایج بدست آمده از سناریو ۱٫
۴٫۳٫ راه حلهای برونداد
جدول ۱۰: نتایج تطبیقی برای نمونۀ ۶کاره
جدول ۱۱: نتایج تطبیقی برای نمونۀ ۷کاره
۴٫۴ تحلیل عملکرد/راندمان
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به طرح الگوی برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی (FMOLP) برای حل مسئلۀ زمان بندی یک ماشین چندهدفه پرداخته است. الگوی پیشنهادی تلاش دارد کل دیرکرد وزنی و زمان انجام کار را بطور همزمان کاهش دهد. در این مسئله، یک روش FMOLP پیشنهادی در ارتباط با میزان قابل قبول رضایت تصمیم گیرنده (DM) به کار رفته است. تعدادی از نمونه های عددی حل شده اند تا کارایی این رویکرد پیشنهادی اثبات گردد. نتایج مرتبط با رویکرد وانگ و لیانگ مقایسه شده اند. این نتایج محاسباتی ثابت می کنند که الگوی پیشنهادی FMOLP کارکردهای هدفی کمتر و میزان رضایت بیشتری را بدست آورده است.

دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *