خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی
دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Structural equation modelling on knowledge creation in Six Sigma DMAIC project and its impact on organizational performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
32 صحفه WORD
44041

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدوا‌ژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫بررسی منابع
۲٫۱٫شش سیگما
۲٫۲٫مدیریت دانش
۲٫۲٫۱٫دانش
۲٫۲٫۲٫نظریه دانش محور شرکت
۲٫۲٫۳٫نظریه خلق دانش
۲٫۳٫شش سیگما و عملکرد سازمانی
۲٫۴٫شش سیگما و خلق دانش
۲٫۵٫پروژه شش سیگما و عملکرد سازمانی
۲٫۶٫مدل تحقیق
۲٫۶٫۱٫ف۱الف: اجتماعی‌سازی تاثیر مثبت بر دانش در پروژه شش سیگما DMAIC دارد.
۲٫۶٫۲٫ ف۱ب: بیرونی‌سازی دارای تاثیر مثبت بر دانش در پروژه DMAIC شش سیگما است.
۲٫۶٫۳٫ف۱پ: ترکیب تاثیر مثبت بر دانش در پروژه DMAIC شش سیگما دارد.
شکل ۱٫ مدل تحقیق.
۲٫۶٫۴٫ف۱ت: درونی‌سازی تاثیر مثبت بر دانش در پروژه DMAIC شش سیگما دارد.
۲٫۷٫ف۲: خلق دانش در مراحل DMAIC شش سیگما تاثیر مثبت بر موفقیت پروژه شش سیگما دارد.
ف۳: موفقیت پروژه‌ شش سیگما بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.
۳٫روش تحقیق
۴٫نتایج تحلیل
۴٫۱٫تحلیل توصیفی
۴٫۱٫۱٫میزان پاسخ
جدول ۱٫ مشخصات تجاری پاسخ‌دهندگان نظرسنجی.
۴٫۱٫۲٫مشخصات کسب و کار
۴٫۱٫۳٫تجربه‌های شش سیگما
جدول ۲٫ تجربه شش سیگما.
۴٫۲٫نتایج تحلیل مدل سنجش
۴٫۳٫نتایج تحلیل مدل ساختاری
۴٫۴٫اصلاح مدل بعدی
جدول ۳٫ نتیجه تحلیل مدل سنجش.
جدول ۴٫ تحلیل روایی تفکیک‌کننده برای مدل سنجش.
جدول ۵٫ نتیجه تحلیل مدل ساختاری ۱
شکل ۲٫ مدل ساختاری نمودار مسیر.
۵٫بحث
جدول ۶٫ خلاصه نتایج آزمایش فرضیه‌ها.
شکل ۳٫ مدل ساختاری جایگزین.
۶٫کاربردهایی برای نظریه
۶٫۱٫نظریه دانش محور شرکت
۶٫۲٫نظریه خلق دانش سازمانی
۶٫۳٫رابطه بین دانش و کیفیت
۶٫۴٫محدودیت‌ها
۶٫۵٫نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شش سیگما استراتژی کسب و کار است و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارایی‌های سازمانی و رضایت مشتری بهبود یابد؛ این موضوع هزینه‌های عملیاتی را کاهش و سود را افزایش می‌دهد. مطالعات حرفه‌ای متعدد ادعا دارند شش سیگما عملکرد سازمانی را بهبود می‌بخشد. با این حال، تحقیقات تجربی در این حوزه محدود است. هیچ بررسی مفصلی در مورد نحوه منتهی شدن شش سیگما به بهبود عملکرد سازمانی وجود ندارد. این تحقیق نشان می‌دهد ارتباط بین شش سیگما و عملکرد سازمانی قابل توضیح و توسعه توسط ادغام فرایندهای خلق دانش سازمانی است. مدل تحقیقاتی نظری براساس منابع توسعه یافته است. این مطالعه وجود رابطه در میان فرایندهای خلق دانش سازمانی (اجتماعی کردن، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی) در پروژه شش سیگما DMAIC، دانش، موفقیت پروژه شش سیگما و عملکرد سازمانی با استفاده از مدل‌ سازی معادله ساختاری را بررسی می‌کند. نتایج مطالعه نظرسنجی حمایت کلی از مدل تحقیقاتی نظری نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند فرایندهای خلق دانش سازمانی به شکلی مثبت بر دانش تاثیرگذار است. در نتیجه، دانش تاثیر مثبت بر موفقیت پروژه شش سیگما دارد، و موفقیت پروژه شش سیگما منجر به عملکرد سازمانی بهتر می‌شود.

دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *