خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن
مقاله علمي انگليسي و فارسي روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

عنوان انگليسي مقاله :: Restricted methods in symmetrical linear regression models

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
20 صحفه PDF
25 صحفه WORD
24194

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫مدل‌های خطی متقارن
جدول ۱: مقادیر (g(u)، Wg(u، و (Wg(u برای بعضی توزیع‌های متقارن
۳٫تخمین محدود
۳٫۱٫قیود برابری
۳٫۲٫قیود نابرابری
۴٫آزمون‌های یک‌طرفه
۴٫۱٫حالت ۱
۴٫۲٫حالت ۲
۵٫بررسی حساسیت
۶٫مثال
شکل ۱. منحنی شاخص hii برای برآوردهای پارامتر مدل‌های آشفته‌ی متقارن (گاما = ۳) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با ۶ درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، (ت) (PE(0.6، و (ث) لجستیک II
شکل ۲٫ رفتار فاصله‌ی W(گاما) تحت آشفتگی‌هایی در بیشترین مقادیر متغیر توضیحی
جدول ۳: برآوردهای احتمال وقوع بیشینه‌ی غیرمقید (خطاهای استاندارد در داخل پرانتزها)
۶٫۱٫تحلیل تحت شرایط خطای نرمال
جدول ۴: مقادیر آزمون آماری و آزمون p
شکل ۳: منحنی‌های rsi نسبت به مقادیر برازانده شده برای مدل متقارن (۱۱) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با ۶ درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، و (ت) لجستیک II
جدول ۵: مقادیر آزمون استاتیکی و مقادیر p (اعداد داخل پرانتز) پس از حذف ناحیه‌ی ۱۴
شکل ۴: منحنی احتمال نرمال برای rsi در مدل متقارن (۱۱) تحت خطای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با ۶ درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3 و (ت) لجستیک II
۶٫۲٫تحلیل تحت سایر خطاهای متقارن
شکل ۵: منحنی شاخص Ci برای برآوردهای پارامتر مدل متقارن (۱۱) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با ۶ درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، و (ت) لجستیک II
جدول ۶: مقادیر آزمون آماری و مقادیر p (داخل پرانتز) پس از کنار گذاشتن ناحیه‌ی ۱
۷٫نکته‌هایی برای نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله مسأله‌ی آزمون برابری و نامعادله قیود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن را بررسی کرده‌ایم. این رده از مدل‌ها تمام توزیع‌های پیوسته‌ی متقارن مانند توزیع نرمال، ت-استودنت، پیرسن VII، نمایی، و لجیستیک، را در کنار سایر توزیع‌ها در بر می‌گیرد. از این مدل برای تحلیل داده‌هایی شامل مشاهدات تأثیرگذار و پرت با پاسخ‌های به‌ظاهر نرمال استفاده می‌شود. فرآیند تکرار برای ارزیابی پارامترهای زیر قیدهای برابری و نامعادله ارائه شده‌اند. توزیع مجانبیِ تهیِ سه آزمون یک‌طرفه‌ی معادل از نظر مجانب بودن، ناوردا بودن آن را با خطای متقارن اثبات کرد. بررسی حساسیت برای تحقیق در حالت استواری تخمین حداکثر احتمال از برخی مدل‌های متقارن در مقایسه با مشاهدات تأثیرگذار و پرنفوذ نشان داده شده است. یک مثال مصور با حضور مشاهدات تأثیرگذار بر روی تصمیم‌ها از روی آزمون‌های آماری مدل‌های متقارن مختلف داده شده است. جنبه‌های استواری چنین مدل‌های نیز مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *