خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / روانشناسی کودک / دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی
مقاله علمي انگليسي و فارسي رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

عنوان انگليسي مقاله :: Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
27 صحفه WORD
37325

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه
نسل مهاجران و سرمایه اجتماعی قومی
سرمایه اجتماعی نسلی
جو مدرسه و رفتارهای خطردار نوجوانان
فرضیه ها
روش
نمونه
داده های مفقوده
متغیرهای وابسته
جدول ۱٫ مقیاس سئوالات ارائه دهنده چند متغیر و اعتبار آنها (N=1585).
وضعیت نسلی مهاجران
برجستگی همسالان هم نسل
برجستگی همسالان هم قوم
جو مدرسه
SES سطح مدرسه و سطح فردی
متغیرهای کنترل
نتایج
تحلیل توصیفی
تحلیل های چندمتغیری
جدول ۲٫ آمار توصیفی نمونه (N=1585)
جدول ۳٫ رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف الکل
جدول ۴٫ رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف تنباکو
جدول ۵٫ رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف حشیش
جدول ۶٫ رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف سایر مواد
بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله با استفاده از نمونه طولی نماینده ملی از نوجوانان/بزرگسالان جوان آسیایی آمریکایی (۲۶-۱۸ ساله)، پیوند بین تأثیر همسالان و جو مدرسه از یک طرف و مصرف مواد شامل تنباکو، الکل و سایر مواد غیرقانونی تغییردهنده خلق و خوی، از طرف دیگر، را بررسی می کند. نمونه (N=1585) از مطالعه طولی ملی سلامت نوجوانان (موج های ۱ و ۳) برگرفته شده است. این مطالعه برای آزمودن تجربی نظریه های تناسب محیط با مرحله، سرمایه اجتماعی و نسلی تنظیم شده است. متغیرهای اکتشافی شامل مقیاس های سطح فردی (وضعیت نسل مهاجران، خاستگاه قومی، همسالان هم‌قوم یا هم‌نسل-همسالان از یک نسل مهاجران) و سطح مدرسه (جو مدرسه و وضعیت متوسط اجتماعی-اقتصادی مدرسه) هستند. برای برآورد مصرف مواد از مدلسازی چندسطحی (رگرسیون دوجمله ای لجیستیک و منفی) استفاده شد. نتایج نشان می دهند که اولویت برای دوستان هم نسل دارای ارتباط معکوس با تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی بوده و اولویت برای همسالات هم قوم دارای ارتباط معکوس با مصرف سایر داروهای غیرقانونی است. ما همچنین دریافتیم که جو مدرسه عامل پیش بینی کننده قوی و منفی برای تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی و همچنین برای مشروب خواری دوره ای شدید است. به لحاظ خط مشی، این یافته ها نشان می دهند که دانش آموزان آسیایی آمریکایی باید در مدرسه از شبکه های همسالان هم نسل و هم قوم و بالاتر از همه، از بهبود جو مدرسه برخوردار شوند.

دانلود تحقيق مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *