خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی
دانلود تحقيق مقاله تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی

دانلود تحقيق مقاله تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Regulatory foci and organizational commitment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
10 صحفه WORD
3914

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
نظریه‌ی تمرکز نظارتی
تمرکز نظارتی و تعهد
روش‌ تحقیق
۱٫۲ نمونه و روند تحقیق
۲٫۲ مقیاس‌ها
۳-۲ نتایج
۲٫۳٫۱ تحلیل‌های مقدماتی
جدول ۱: آماره‌های توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استانداردها، ضرایب آلفای کرونباخ، و شاخص‌های همگنی درون‌گروهی)، ضرایب همبستگی پیرسون

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در مقاله‌ی حاضر از نظریه‌ی تمرکز نظارتی برای انجام پیش‌بینی‌های مربوط به روابط متفاوت تمرکز نظارتی و تعهد استفاده می‌شود. در همین راستا با استفاده از نمونه‌ای متشکل از ۵۲۰ کارمند از بخش‌های خصوصی و دولتی الگوی معادله‌ی ساختاری مورد نظر را برآورد کردیم. و همسو با فرضیات مطروحه دریافتیم که (الف) تمرکز پیشبردی نسبت به تمرکز اجتنابی ارتباط قوی‌تری با تعهد عاطفی دارد، (ب) تمرکز اجتنابی اما نسبت به تمرکز پیشبردی بیشتر با تعهد استمرار رابطه دارد، و در نهایت (ج) هم تمرکز پیشبردی و هم تمرکز اجتنابی به یک اندازه بر تعهد هنجاری تاثیرگذار هستند. در این مقاله مفاهیم یافته‌های حاصل از الگوی سه‌مولفه‌ای تعهد خصوصا «ماهیت دوگانه‌ی» تعهد هنجاری و مفاهیم مربوط به مدیریت و رهبری منابع انسانی به بحث و بررسی گذاشته می‌شوند.

دانلود تحقيق مقاله تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *