خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی
دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power Control of Permanent-Magnet Synchronous Wind Generator With Matrix Converter

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
13 صحفه WORD
52944

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ معرفی
۲٫ مبدل ماتریسی
. تکنیک مدولاسیون SVD
۳٫ کنترل توان راکتیو مبدل ماتریسی
A. سنتز کردن از بخش راکتیو جریان خروجی
C. سنتزکردن از هر دو بخش اکتیو و راکتیو جریان خروجی
۴٫ کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی PMS
A. Igd ثابت
B. Igd کنترل شده
۵٫ نتیجه گیری
جدول۱) پارامترهای سیستم شبیه سازی شده
شکل۱) شماتیک مبدل ماتریسی سه فاز نوعی
شکل۲) مفهوم SVD یک ماتریس
شکل ۳) SVD یک Mαβ
شکل۴) حالت ماندگار مبدل ماتریسی و مدل ترانسفورماتور dq دینامیک
شکل۵) مدل سازی روش مدولاسیونAlesina و Venturini با تکنیک مدولاسیون SVD
شکل۶) مدل سازی روش مدولاسیون SVM با تکنیک مدولاسیون SVD
شکل۷) حداکثر بهره جریان قابل دسترسی تکنیک های مختلف در مقابل بهره ولتاژ و ضریب توان خروجی a) راهکار۱ b) راهکار۲ c) راهکار۳
شکل۸) حداکثر توان راکتیو ورودی تکنیک های مختلف در مقابل توان اکتیو و راکتیو خروجی
شکل۹) بلوک دیاگرام کنترل ساده شده PMSG
شکل۱۰) نمودار فازوری PMSG برای مقادیر مختلف Igd­ a) مدار معادل PMSG b) Igd = 0 c) Igd > 0
شکل ۱۱) توان اکتیو وراکتیو سمت ژنراتور و حداکثر توان راکتیو سمت شبکه در مقابل سرعت محور ژنراتور ωm برای راهکارهای مختلف
شکل۱۲) حداکثر توان راکتیو قابل دسترسی سمت شبکه برای مقادیر مختلف Igd
شکل۱۳) ساختار کنترل کننده پیشنهادی که به طور همزمان از Igd و مبدل ماتریسی به منظور کنترل توان راکتیو سمت شبکه استفاده می کند.
شکل۱۴) توان راکتیو سمت شبکه مبدل ماتریسی و محور ژنراتور جریان مستقیم(Igd )، ولتاژ ترمینال و تلفات به ازای ωm = 1 rad /s
شکل۱۵) توان راکتیو سمت شبکه مبدل ماتریسی و محور مولد جریان( Igd ( ولتاژ ترمینال و تلفات توان برای ωm = 4.5 rad /s

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– در این مقاله، کنترل توان راکتیو یک ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با سرعت متغیر توسط یک مبدل ماتریسی در سمت شبکه توسعه داده می شود. تکنیک مدولاسیون تعمیم داده شده مبنی بر تجزیه مقدار منفرد ماتریس مدولاسیون برای مدلسازی تکنیک های مدولاسیون مختلف و بررسی قابلیت های توان راکتیو ورودی مشابه آنها مورد استفاده قرار می گیرد. بر مبنای این روش مدولاسیون، یک شیوه کنترل جدید برای مبدل ماتریسی که از قسمت های اکتیو و راکتیو جریان ژنراتور برای افزایش قابلیت قابلیت کنترل جریان راکتیو سمت شبکه در مقایسه با روش های مدولاسیون رایج استفاده می کند، ارائه می شود. همچنین ساختار کنترل جدیدی ارائه می شود که قادر به کنترل مبدل ماتریسی و جریان راکتیو ژنراتور برای بهبود حداکثر توان راکتیو قابل دستیابی سمت شبکه برای کلیه سرعت های باد و شرایط توان ارائه می شود. نتایج شبیه سازی، کارائی سیستم پیشنهادی برای توان خروجی ژنراتورهای مختلف را اثبات می کند.

دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *