خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ترانسفورماتور / دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC
دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

عنوان انگليسي مقاله :: Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
15 صحفه WORD
52942

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

تحلیل امپدانس ظاهری
محاسبه‌ی امپدانس ظاهری
ملاحظات عملی و مدلسازی رله
تاثیر STATCOM (بخش موازی UPFC) روی رله‌ی دیستانس
تاثیر محل خطا
تاثیر ظرفیت منبع سیستم
تاثیر تنظیمات STATCOM
تاثیر خطای فاز به فاز
نتایج شبیه‌سازی و نتیجه‌گیری‌ها برای سیستم مجهز به STATCOM
UPFC و تاثیر آن روی رله‌ی دیستانس
خطای فاز به فاز
خطای تکفاز به زمین
نتایج شبیه‌سازی و نتیجه‌گیری‌ها برای یک سیستم مجهز به UPFC
SSSC و تاثیر آن روی رله‌ی دیستانس
نتیجه‌گیری
ترجمه شکل‌ها و جداول
شکل۱٫ سیستم انتقال مجهز به UPFC.
شکل۲٫ اینورتر GTO نوترالیزه شبه‌هارمونیکی ۴۸ پالسه.
شکل۳٫ مدل کنترلی STATCOM.
شکل۴٫ مدل کنترلی SSSC
شکل۵٫ شبکه‌های توالی سیستم از محل رله تا محل خطا. (الف) شبکه‌ی توالی مثبت. (ب) شبکه‌ی توالی منفی. (ج) شبکه‌ی توالی صفر.
شکل۶٫ مشخصه‌ی مهو و مسیر حرکت امپدانس ظاهری با و بدون STATCOM.
شکل۷٫ مسیر حرکت مقاومت ظاهری با و بدون STATCOM.
شکل۸٫ مسیر حرکت راکتانس ظاهری با و بدون STATCOM.
شکل۹٫ مقاومت ظاهری با مکان‌های مختلف خطا.
شکل۱۰٫ راکتانس ظاهری با مکان‌های مختلف خطا.
شکل۱۱٫ مقاومت ظاهری با ظرفیت‌های مختلف سیستم.
شکل۱۲٫ راکتانس ظاهری با ظرفیت‌های مختلف سیستم.
شکل۱۳٫ تزریق توان راکتیو توسط STATCOM با ظرفیت مختلف سیستم.
شکل۱۴٫ مقاومت ظاهری با تنظیمات مختلف برای STATCOM.
شکل۱۵٫ راکتانس ظاهری با تنظیمات مختلف برای STATCOM.
شکل۱۶٫ تزریق توان راکتیو STATCOM با تنظیمات مختلف STATCOM.
شکل۱۷٫ مسیر حرکت امپدانس ظاهری در حالت افزایش برد.
شکل۱۸٫ تزریق توان راکتیو در حالت افزایش برد.
شکل۱۹٫ امپدانس ظاهری در خطای فاز B-C.
شکل۲۰٫ مقاومت ظاهری در خطای فاز B-C.
شکل۲۱٫ راکتانس ظاهری در خطای فاز B-C.
شکل۲۲٫ امپدانس ظاهری دیده شده با عناصر مختلف رله در طی خطای B-C در فاصله‌ی ۱۱۵ کیلومتری.
شکل۲۳٫ امپدانس ظاهری دیده شده با عناصر مختلف رله در طی خطای B-C در فاصله‌ی ۱۰۵ کیلومتری.
شکل۲۴٫ امپدانس ظاهری با و بدون جبرانسازی ولتاژ.
شکل۲۵٫ مقاومت ظاهری با و بدون جبرانسازی ولتاژ.
شکل۲۶٫ راکتانس ظاهری با و بدون جبرانسازی ولتاژ.
شکل۲۷٫ امپدانس ظاهری دیده شده توسط عنصر B-C با و بدون UPFC.
شکل۲۸٫ مقاومت ظاهری دیده شده با عنصر B-C با و بدون UPFC.
شکل۲۹٫ راکتانس ظاهری دیده شده با عنصر B-C با و بدون UPFC.
شکل۳۰٫ امپدانس ظاهری دیده شده با عناصر مختلف رله در طی خطای B-C در فاصله‌ی ۱۰۵ کیلومتری.
جدول۱: امپدانس ظاهری و نسبت Ish/Irelay .

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مقاله نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی‌ رله‌های دیستانس را برای حفاظت سیستم انتقالی ارائه می‌دهد که از کنترل‌کننده‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیری چون کنترل‌کننده‌ی یکپارچه‌ی توان عبوری (UPFC) بهره می‌برند. در ابتدا یک مدل کامل از UPFC و کنترل آن معرفی می‌شود و سپس با یک سیستم انتقال ترکیب می‌ود تا گذراهای حین خطا به دقت شبیه‌سازی شود. یک رویه‌ی محاسبه‌ی امپدانس ظاهری برای یک خط انتقال با UPFC مبتنی بر مولفه‌ی توالی فرکانس توان بررسی می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده‌ی تاثیر UPFC روی عملکرد یک رله‌ی حفاظت دیستانس برای شرایط مختلف خطا است؛ همچنین مطالعات شامل تاثیر تنظیمات پارامترهای کنترلی UPFC و مود کاری UPFC است

دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *