آخرین خبرها

دانلود مقاله isi تحمل ریسک و قیمت گذاری خرده فروشی و سیاست های سفارش در چارچوب روزنامه فروش(تک دوره ای)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحمل ریسک و قیمت گذاری خرده فروشی و سیاست های سفارش در چارچوب روزنامه فروش(تک دوره ای) عنوان انگليسي مقاله :: Risk tolerance and a retailer’s pricing and ordering policies within a newsvendor framework

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi درباره موقعیت امکانات جدید برای گسترش زنجیره تحت قیمت گذاری تحویل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi درباره موقعیت امکانات جدید برای گسترش زنجیره تحت قیمت گذاری تحویل عنوان انگليسي مقاله :: On the location of new facilities for chain expansion under delivered pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزش در معرض ریسک : رویکرد نظری به قیمت گذاری و عملکرد سیستم های اندازه گیری ریسک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزش در معرض ریسک : رویکرد نظری به قیمت گذاری و عملکرد سیستم های اندازه گیری ریسک عنوان انگليسي مقاله :: The value of Value-at-Risk: A theoretical approach to the pricing and performance of risk measurement systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری برای خدمات حمل و نقل خرده فروشان آنلاین : روش های تحلیلی و تجربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری برای خدمات حمل و نقل خرده فروشان آنلاین : روش های تحلیلی و تجربی عنوان انگليسي مقاله :: Pricing for shipping services of online retailers: Analytical and empirical approaches

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا شواهد قدرت قیمت گذاری، به ارزیابی قدرت بازار کمک می کند؟ پهنای باند اینترنت در ایرلند و هلند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا شواهد قدرت قیمت گذاری، به ارزیابی قدرت بازار کمک می کند؟ پهنای باند اینترنت در ایرلند و هلند عنوان انگليسي مقاله :: Can evidence of pricing power help market power assessment? Broadband Internet in Ireland and the Netherlands

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری اوراق بهادار املاک غیر منقول تجاری در طول بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری اوراق بهادار املاک غیر منقول تجاری در طول بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ عنوان انگليسي مقاله :: Pricing of commercial real estate securities during the 2007–۲۰۰۹ financial crisis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ایجاد اعتماد به منظور افزایش قصد خرید تاثیر سیگنالینگ سیاست های قیمت گذاری پایین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ایجاد اعتماد به منظور افزایش قصد خرید تاثیر سیگنالینگ سیاست های قیمت گذاری پایین عنوان انگليسي مقاله :: Building trust to increase purchase intentions: The signaling impact of low pricing policies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل استنادی و تحلیل پروفایل تحقیقات قیمت گذاری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل استنادی و تحلیل پروفایل تحقیقات قیمت گذاری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ عنوان انگليسي مقاله :: A citation and profiling analysis of pricing research from 1980 to 2010

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi فاصله مطلوب راههای دارای عوارض تحت قیمت گذاری ازدحام و ارزش توزیعی مداوم زمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فاصله مطلوب راههای دارای عوارض تحت قیمت گذاری ازدحام و ارزش توزیعی مداوم زمان عنوان انگليسي مقاله :: Optimal distance tolls under congestion pricing and continuously distributed value of time

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ساختار، مقررات، و قیمت گذاری آب در ایالات متحده : یک مطالعه در منطقه دریاچه های بزرگ

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ساختار، مقررات، و قیمت گذاری آب در ایالات متحده : یک مطالعه در منطقه دریاچه های بزرگ عنوان انگليسي مقاله :: Structure regulation and pricing of water in the United States: A study of the Great Lakes region

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi دفاع مدیر عامل شرکت(CEO) از قیمت گذاری، قابلیت های قیمت گذاری و عملکرد شرکت در شرکت های صنعتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi دفاع مدیر عامل شرکت(CEO) از قیمت گذاری، قابلیت های قیمت گذاری و عملکرد شرکت در شرکت های صنعتی عنوان انگليسي مقاله :: CEO championing of pricing pricing capabilities and firm performance in industrial firms

ادامه مطلب مقاله ::