آخرین خبرها

دانلود مقاله isi قیمت گذاری دارایی در موضوع اقتصادی تولید برای شوک های پولی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری دارایی در موضوع اقتصادی تولید برای شوک های پولی عنوان انگليسي مقاله :: Asset pricing in the production economy subject to monetary shocks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi هزینه های آژانس و بازار رقابت محصول : قیمت گذاری حسابرسی در یونان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi هزینه های آژانس و بازار رقابت محصول : قیمت گذاری حسابرسی در یونان عنوان انگليسي مقاله :: Agency costs and product market competition: The case of audit pricing in Greece

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیرات ویژگی های مصرف کنندگان بر ادراک منصفانه از قیمت گذاری مدیریت درآمد در صنعت هتلداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیرات ویژگی های مصرف کنندگان بر ادراک منصفانه از قیمت گذاری مدیریت درآمد در صنعت هتلداری عنوان انگليسي مقاله :: Influences of consumer characteristics on fairness perceptions of revenue management pricing in the hotel industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا سیاست های قیمت گذاری مانعی برای موفقیت راه حل های مشتری هستند ؟

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا سیاست های قیمت گذاری مانعی برای موفقیت راه حل های مشتری هستند ؟ عنوان انگليسي مقاله :: Are pricing policies an impediment to the success of customer solutions?

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi توضیح معماهای قیمت گذاری دارایی در ارتباط با سقوط بازار در سال ۱۹۸۷

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توضیح معماهای قیمت گذاری دارایی در ارتباط با سقوط بازار در سال ۱۹۸۷ عنوان انگليسي مقاله :: Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری با رقابت خرده فروشی در یک زنجیره تامین حلقه بسته فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری با رقابت خرده فروشی در یک زنجیره تامین حلقه بسته فازی عنوان انگليسي مقاله :: Pricing decisions with retail competition in a fuzzy closed-loop supply chain

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تغییر قانونی نگهداری قیمت فروش مجدد و مفاهیم قیمت گذاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تغییر قانونی نگهداری قیمت فروش مجدد و مفاهیم قیمت گذاری عنوان انگليسي مقاله :: The changed legality of resale price maintenance and pricing implications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و تصمیمات تولید در حضور جایگزینی متقارن و نامتقارن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قیمت گذاری بهینه و تصمیمات تولید در حضور جایگزینی متقارن و نامتقارن عنوان انگليسي مقاله :: Optimal pricing and production decisions in the presence of symmetrical and asymmetrical substitution

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی استراتژی های قیمت گذاری داخلی و شبیه سازی در شکل گیری سازمان مجازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی استراتژی های قیمت گذاری داخلی و شبیه سازی در شکل گیری سازمان مجازی عنوان انگليسي مقاله :: Internal pricing strategies design and simulation in virtual enterprise formation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر قیمت گذاری و تبلیغات بر حفظ مشتری در بازار آزاد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر قیمت گذاری و تبلیغات بر حفظ مشتری در بازار آزاد عنوان انگليسي مقاله :: The Effect of Pricing and Advertising on Customer Retention in a Liberalizing Market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ریسک و بازده اوراق قرضه خزانه داری مفاهیمی برای مصون سازی مصرف و درس هایی برای قیمت گذاری دارایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ریسک و بازده اوراق قرضه خزانه داری مفاهیمی برای مصون سازی مصرف و درس هایی برای قیمت گذاری دارایی عنوان انگليسي مقاله :: Treasury Bond risk and return the implications for the hedging of consumption and lessons for asset pricing

ادامه مطلب مقاله ::