آخرین خبرها

دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان عنوان انگليسي مقاله :: Congestion control differentiated services and efficient capacity management through a novel pricing strategy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آموزش استراتژی های قیمت گذاری رقابتی با یادگیری تقویتی چند عامله

دانلود مقاله isi آموزش استراتژی های قیمت گذاری رقابتی با یادگیری تقویتی چند عامله

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آموزش استراتژی های قیمت گذاری رقابتی با یادگیری تقویتی چند عامله عنوان انگليسي مقاله :: Learning competitive pricing strategies by multi-agent reinforcement learning

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مفاهیم استراتژی قیمت گذاری-استراتژی سرمایه گذاری متجانس یک برنامه کاربردی با استفاده از مدل بهینه در زمینه بین المللی

دانلود مقاله isi مفاهیم استراتژی قیمت گذاری-استراتژی سرمایه گذاری متجانس یک برنامه کاربردی با استفاده از مدل بهینه در زمینه بین المللی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مفاهیم استراتژی قیمت گذاری-استراتژی سرمایه گذاری متجانس یک برنامه کاربردی با استفاده از مدل بهینه در زمینه بین المللی عنوان انگليسي مقاله :: Implications of pricing strategy–venture strategy congruence : an application using optimal models in an international context

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی عنوان انگليسي مقاله :: Information technology–enhanced pricing strategies : managerial and public policy implications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی عنوان انگليسي مقاله :: A pricing strategy for job allocation in mobile grids using a non-cooperative bargaining theory framework

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies for differentiated services content delivery networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies to maximize revenues in the lodging industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل استراتژی های قیمت گذاری برای شرکت های کسب و کار الکترونیکی ارائه دهنده کالاهای اطلاعاتی و خدمات

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل استراتژی های قیمت گذاری برای شرکت های کسب و کار الکترونیکی ارائه دهنده کالاهای اطلاعاتی و خدمات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل استراتژی های قیمت گذاری برای شرکت های کسب و کار الکترونیکی ارائه دهنده کالاهای اطلاعاتی و خدمات عنوان انگليسي مقاله :: Analysis of pricing strategies for e-business companies providing information goods and services

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آشنایی با تلاقی ویژگی های خرده فروش ویژگی های بازار و استراتژی های قیمت گذاری آنلاین

دانلود مقاله isi آشنایی با تلاقی ویژگی های خرده فروش ویژگی های بازار و استراتژی های قیمت گذاری آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آشنایی با تلاقی ویژگی های خرده فروش ویژگی های بازار و استراتژی های قیمت گذاری آنلاین عنوان انگليسي مقاله :: Understanding the confluence of retailer characteristics market characteristics and online pricing strategies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi موجودی و استراتژی های قیمت گذاری برای رو به وخامت گذاشتن اقلامی که کمبود دارند یک روش جریان نقدی تنزیل شده

دانلود مقاله isi موجودی و استراتژی های قیمت گذاری برای رو به وخامت گذاشتن اقلامی که کمبود دارند یک روش جریان نقدی تنزیل شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi موجودی و استراتژی های قیمت گذاری برای رو به وخامت گذاشتن اقلامی که کمبود دارند یک روش جریان نقدی تنزیل شده عنوان انگليسي مقاله :: Inventory and pricing strategies for deteriorating items with shortages : A discounted cash flow approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طبقه بندی اطلاعات استراتژی های قیمت گذاری تکنولوژی پیشرفته

دانلود مقاله isi طبقه بندی اطلاعات استراتژی های قیمت گذاری تکنولوژی پیشرفته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طبقه بندی اطلاعات استراتژی های قیمت گذاری تکنولوژی پیشرفته عنوان انگليسي مقاله :: A taxonomy of information technology-enhanced pricing strategies

ادامه مطلب مقاله ::