خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع
دانلود مقاله isi ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع

دانلود مقاله isi ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
35 صحفه WORD
53004

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصظلاحات مربوط
مقدمه
شکل ۱٫ بلوک دیاگرام کار ارایه شده.
تابع هدف
مدلسازی منابع تجدیدپذیر و اطلاعات بار
پردازش اطلاعات موجود
مدلسازی تابش (تشعشع) خورشید
مدل سازی بار
انتخاب حالت
محاسبه خروجی ماژول PV و توان توربین بادی
محاسبه توان خروجی ماژول PV
محاسبه توان خروجی یک توربین بادی
تطبیق مکان
مدل ترکیبی تولید-بار
ففرمولبندی مساله برنامه ریزی
تابع هدف
شکل ۲٫ سیستم تحت مطالعه
جدول ۱٫ مشخصات توربین بادی در دسترس
شکل ۳٫ CF توربین بادی در دسترس.
مطالعه موردی
جدول ۲٫ مشخصات ماژول PV دردسترس
شکل ۴٫ CF مربوط به ماژول PV دردسترس.
جدول ۳٫ اطلاعات بار برای سیستم تحت مطالعه
اطلاعات سرعت باد و توربین بادی
اطلاعات تابش خورشید و ماژول PV
اطلاعات واحد DG زیست توده
اطلاعات بار
جدول ۴٫ نتایج با استفاده از اندازه های DG گسسته
شکل ۵٫ تلفات توان هین ۴ بخش نخست (۴ ترکیب بار اول)
شکل ۶٫ تلفات توان هین ۴ بخش آخر.
نتایج
باد با خورشید
اثر زیست توده بر تلفات سیستم
جدول ۵٫ نتایج بدون خدشه دار کردن محدودیت اندازه DG
جدول ۶٫ ترکیبات مختلف توان بادی و بار (مارتیس )
شکل ۷٫ کاهش ساعتی تلفات توان درصدی طب بخش ۲ (DG مبنی بر باد).
شکل ۸٫ کاهش ساعتی تلفات توان درصدی طب بخش ۳ (DG خورشیدی).
اثر اندازه گسسته واحدهای DG تجدیدپذیر بر روی تلفات سالانه انرژی
شکل ۹٫ مقایسه بیشینه نفوذ و نفوذ واقعی برای همه بخش ها.
جدول ۷٫ احتمال ترکیب بارهای مختلف و توان خروجی تجدیدپذیر
نتیجه گیری
پیوست

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این قضیه که منابع انرژی تجدید پذیر، کلید زیربنای منبع انرژی قابل اطمینان هستند، بشدت قابل قبول است؛ زیرا این منابع هم پایان-ناپذیر بوده و هم نا آلاینده هستند. تعدادی از تکنولوژی های تجدید پذیر هم اکنون کاربرد تجاری دارند، جالب توجه ترین آنها توان بادی، فوتوولتیک، سیستم های خورشیدی گرمایی، بیومس (زیست توده)، و اشکال مختلف توان هیدرولیک(با استفاده از انرژی های آب) هستند. در این مقاله، روشی برای تخصیص بهینه انواع گوناگون واحدهای تولید توزیع شده تجدیدپذیر (DG)، در سیستم توزیع _بطوری که تلفات انرژی سالانه را کمینه کنیم_ ارایه شده است. این روش مبنی بر تولید یک مدل احتمالی تولید-بار می باشد که همه ی شرایط عملیاتی ممکن واحدهای DG (تولید توزیع شده) تجدیدپذیر را با احتمال آنها، ترکیب می کند، ازینرو این مدل را در یک مساله برنامه نویسی قطعی، جا می دهیم. مساله برنامه نویسی به عنوان یک برنامه نویسی غیرخطی عددصحیح مرکب (MINLP)، با یک تابع هدف برای کمینه کردن هزینه تلفات انرژی سالانه سیستم، فرمولبندی شده است. محدودیت ها عبارتند از محدوده های ولتاژ، ظرفیت (قدرت) فیدر، بیشینه حد نفوذ، و اندازه مجزای واحدهای DG در دسترس. این روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم توزیع روستایی با بخش های مختلف _شامل همه ی ترکیبات ممکن واحدهای DG تجدیدپذیر_ اعمال شده است. نتایج نشان می دهند که یک کاهش چشمگیر در تلفات انرژی سالانه برای همه ی بخش های مختلف، بدست آمده است.

دانلود مقاله isi ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *