خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر
دانلود تحقيق مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

دانلود تحقيق مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

عنوان انگليسي مقاله :: Metacognition and substance use

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
12 صحفه WORD
34607

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
روش کار
ابزارکار
نتایج
پیامدهای فراشناختی
جدول۱٫ میانگین احتمال مصرف مواد مخدر، تعداد پیامدهای فراشناختی و ارتباط آنها
جدول۲٫ مهمترین اثرات فراشناختی گزارش شده و پیامدهای فراشناختی
اثرات فراشناختی
جدول۳٫ میانگین درصد نمونه، گزارش شده برای هر فراشناخت در تمامی حالات شناختی ناخوشایند
بحث
ضمیمه۱٫ مثال ارزیابی حالات شناختی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

فراشناخت شناخت شناخت تعریف شده است. فراشناخت شامل باورها و نگرش ها درباره رویدادهای شناختی مانند افکار، احساسات طبیعی، خاطرات، تصاویر، ادراک و تاثیرات است. مدل های شناختی اعتیاد نقش اعتقادات و نگرش ها رادرسوءاستفاده از مواد نشان داده است، اما به نقش فراشناخت بی توجهی شده است. عوامل فراشناختی(باورها درباره تاثیر مواد روانگردان بر شناخت) از نتایج فراشناختی(باورها درباره منع از مواد روانگردان بر تجربه شناخت) متمایز است .در این مطالعه ۲۰ نوع تجربه شناختی در ۱۰۸ فرد سوء استفاده مواد مخدر در جستجوی درمان بررسی شد، اثرات عمده فراشناختی داروها و الکل کاهش یافته بود، جدایی و رویدادهای شناختی تشدید گردید. پیامدهای فراشناختی عمده مصرف مواد شامل باورهایی است که تجربه شناختی یادآورمی شود که زیاد ناراحت کننده نیست، خواب آشفته می شود و تداوم رویداد شناختی، رویداد شناختی را تشدید می کند. تداخل بین اثرات فراشناختی و پیامدها و نوع رویدادشناختی شناسایی شد.فراشناخت در قالب باورها و نگرش ها درباره شناخت تعریف شده است-برای مثال “شناخت شناخت” و “تفکر درباره تفکر” است. Kluwe( 1982) فراشناخت را در قالب یک فرایند بازتابی وفعال در جهت فعالیت شناختی از خویش بیان می کند در حالیکه Yussen (1985) فراشناخت را فعالیت شناختی برای سایر فعالیت های شناختی توصیف می کند که انعکاس هدف هستند. بر اساس نظریه Slife(1987) بدون فراشناخت خودآگاهی رویدادهای شناختی(CEs) شامل افکار، احساسات و خاطرات امکان پذیر نخواهد بود. با وجود این تنوع در تعریف دقیق فراشناخت، اجماع فراشناخت را در قالب دانش و کنترل افراد بر شناخت و تجربیات خویش بیان می کنند. براون(۱۹۸۷) دو بعد فراشناخت را شناسایی کرد: (الف) دانش شناخت- اطلاعات، قابل درک، قابل گزارش و ثابت درباره شناخت فرد از خویش (دانش ثابت) (ب) تنظیم شناخت- برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و فعالیت های تنظیمی که بر فرایند شناخت تاثیر می گذارند( دانش استراتژیک). Flavell و Wellman (1977)تمایز مشابه را ارائه کردند که دانش فراشناخت را از تجربه فراشناختی متمایز می کرد، تجربه فراشناختی شامل نظارت مستمر و تنظیم تجربه شناخت است. متغیرهای فراشناختی بطور گسترده ای برای چگونگی اکتساب مهارتهای راه حلی، نظارت و تنظیم فرایندهای مغزی و کسب دانش توانایی شان بکار می رود. بطور قابل ملاحظه ای توجه کمتری به فراشناخت در بزرگسالان شده است. اهمیت برجسته نظریه های شناختی آسیب شناسی روانی منجر به توجه ویژگی های شناخت و تنظیم آن شده است. خود تنظیمی آگاهانه حالت های شناختی/عاطفی با تاکید ویژه بر چگونگی گفتگوی درونی/ خود گفتگویی ممکن است حالت های شناخت را تغییر دهد که به وسیله متخصصان روانشناسی مطالعه شده است. فراشناخت ممکن است با تحلیل های شناختنی سوء مصرف مواد و وابستگس ارتباط ویژه ای داشته باشد.از نقطه نظرفراشناخت، استفاده از مواد مخدروسیله ای موثر برای تغییر سریع رویدادهای شناختی(CEs)مانند احساسات، افکار، یا خاطرات قضاوت شده یا درک شده مطلوب یا نامطلوب باشد. مواد روان گردان ممکن است رویدادهای شناختی(CEs)به طور مستقیم ( به طور مثال، القاء آرامش، کاهش آزار، فرار از شناخت دردناک، کاهشآگاهی) و یا به طور غیر مستقیم باورها و نگرشرویدادهای شناختی(CEs)( به عنوان مثال،احساس جدایی و یا بی حسی، سرکوب ارزیابی) را تغییر می دهند. چنین تغییرات شناختی ممکن است به طور بالقوه رفتارهای نوشیدن مثبت یا منفی را تشدید کنند. بیشتر اوقات افرادی که از سوء مصرف مواد مخدر دارند نه تنها دانش زیاد، انتظارات و باورهای درباره اثرات مواد روانگردان بر شناخت بدست می آورند اما از دانش پیامدهای شناخت مصرف مواد غافل هستند.تمایل به مصرف مواد روانگردان زمانی صورت می گیرد که همراه با باورها و نگرش های ویژه درباره تاثیر آن بر رویدادهای شناختی(CEs) نیست. مطالعه حاضر یک تحقیق اکتشافی درباره خصوصیات فراشناخت یک نمونه از سوء استفادهکنندگان در جستجوی درمان است. در این مطالعه دو نوع دانش فراشناخت مطالعه شد: اثرات فراشناختی استفاده از مواد و پیامدهای فراشناختی صرفنظر از مصرف مواد مخدر، تاثیرات فراشناختی باورها درباره تاثیر داروها و الکل بر شناخت و پیامدهای فراشناختی درباره اثرات شناختی تجربه مستمر یک رویدادهای شناختی(CEs)خوشایند و نامطلوب

دانلود تحقيق مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *