خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی
دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

عنوان انگليسي مقاله :: Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
28 صحفه WORD
27672

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
دسته بندی پاداش‌ها‌ی شغلی
تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌ی‌ بین پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایتمندی شغلی
ارزش‌ها‌ی کاری به عنوان عوامل بوجود آورنده‌‌ی تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌‌ی بین رضایتمندی از پاداش – رضایتمندی شغلی
تصمیم برای تغییر رویکرد و تعهد عاطفی به عنوان نتایج تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌‌ی بین رضایتمندی شغلی و رضایتمندی از پاداش
روش
نمونه گیری و روش (تحقیق)
تحقیق ۱
تحقیق ۲
تحقیق ۳
معیارهای سنجش
تحقیقات ۱، ۲ و ۳
تحقیقات ۱ و ۲
تحقیقات ۲ و ۳
تجزیه و تحلیل‌ها‌ی مربوط به تفاوت‌ها‌ی فردی
جدول ۱: مقادیر متوسط، انحرافات استاندارد، ضرایب آلفا و روابط متقابل بین رضایتمندی از پاداش مالی، رضایتمندی از پاداش روانی و رضایتمندی شغلی در تحقیقات ۱، ۲ و ۳
جدول ۲: ارزیابی شاخص‌ها‌ براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی، همراه با رضایتمندی شغلی به عنوان رضایتمندی مالی و پاداش مالی به عنوان متغیرهای مستقل برای تحقیقات ۱، ۲ و ۳
نتایج
رابطه‌ی‌ بین رضایتمندی مالی و پاداش روانی و رضایتمندی شغلی
تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌ی‌ رضایتمندی مالی و رضایتمندی از پاداش روانی با رضایتمندی شغلی
ارزش‌ها‌ی کاری به عنوان عوامل ایجاد کننده‌ی‌ تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌ی‌ بین پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایتمندی شغلی
جدول ۳: ارزیابی شاخص برای مدل‌ها‌ی رگرسیون در هر دو دسته از افراد، به گونه‌ای‌ که رضایتمندی شغلی در تحقیقات ۱، ۲ و ۳ به عنوان رضایتمندی شغلی است.
جدول ۴: نتایج بررسی تاثیر جنسیت، سن، دوره‌ی‌ تصدی در شغل و سازمان
جدول ۵: مقادیر متوسط و انحراف‌ها‌ی استاندارد برای تعهد عاطفی
۳.۴. تصمیم برای تغییر رویکرد و تعهد عاطفی به عنوان نتایج تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه‌ی‌ بین پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایتمندی شغلی
بحث و گفتگو
تاثیرات نظری
تاثیرات عملی
محدودیت‌ها‌ و تحقیقات در آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با وجود آنکه تحقیقات قبلی حاکی از وجود رابطه‌ای‌ مثبت بین رضایتمندی از دستمزد و رضایت شغلی بوده، اما نمی‌‌توانیم این یافته را به همه‌ی موارد تعمیم دهیم. تجزیه و تحلیل‌ها‌ی رگرسیون خوشه‌ای‌ بر روی سه نمونه‌ی آزمایشی نشان می‌دهد که دو دسته از افراد را می‌‌‌‌توان از هم متمایز کرد؛ رابطه‌ی‌ بین پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایتمندی کاری در هر کدام از این دو دسته به شکل متفاوتی است. در رابطه با دسته‌ی اول، رضایتمندی شغلی تنها با رضایتمندی از پاداش روانی در ارتباط است. به علاوه، تفاوت‌ها‌ی دسته‌ی بین فردی در رابطه با ارزش کاری امنیت مالی وجود دارد، اما این مسئله هنوز اثبات نشده است؛ این مسئله بیانگر وجود تفاوت‌ها‌یی در ارزش‌ها‌ی کاری است که ممکن است ریشه در چهارچوب تفاوت‌ها‌ی بین فردی در رابطه‌‌ی بین پاداش – رضایتمندی داشته باشد. به علاوه، گونه‌ها‌ی فردی یک و دو از لحاظ تصمیم برای تغییر رویکرد و تعهد سازمانی عاطفی با هم تفاوت دارند؛ این مسئله بیانگر آن است که تفاوت‌ها‌یی بین پاداش – رضایتمندی با نتایج سازمانی مهم نیز در ارتباط است. در این مقاله، در مورد تاثیرات نظری و عملی این یافته‌ها‌ بحث می‌‌‌‌شود.

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌ها‌ی فردی در رابطه ی بین رضایتمندی از پاداش‌ها‌ی شغلی و رضایت شغلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *