خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / ذهن / دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم
دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

عنوان انگليسي مقاله :: Individual difference predictors of creativity in Art and Science students

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
21 صحفه WORD
32085

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مطالعه ۱
۲٫ ۱ روش
۲٫ ۱٫ ۱ شرکت گنندگان
جدول ۱٫ آمار توصیفی و همبستگی های داخلی پیرسون در همه مقیاس ها
۲٫ ۱٫ ۲ مقیاس ها
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ خلاقیت
۲٫ ۱٫ ۲٫۲ شخصیت
۲٫ ۱٫ ۲٫۳ روند
۲٫ ۲٫ نتایج
جدول ۲٫ آمار توصیفی دانشجویان علوم و هنر
۲٫ ۳ بحث
۳٫ مطالعه ۲
۳٫ ۱ فرضیات
۳٫ ۲ روش
۳٫ ۲٫ ۱ شرکت کنندگان
۳٫ ۲٫ ۲ ارزیابی ها
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ خلاقیت
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ خود-ارزیابی خلاقیت ( به مطالعه ۱ نگاه کنید).
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۳ شخصیت. شخصیت با پرسشنامه پنج عاملی NEO ارزیابی شد
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۴ روند
۳٫ ۳ نتایج
جدول ۳٫ آمار توصیفی و همبستگی های داخلی پیرسون در همه ارزیابی ها
جدول ۴٫ آمار توصیفی دانشجویان علوم طبیعی، علوم اجتماعی و هنر
۳٫ ۴ بحث
۴٫ بحث کلی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

دو مطالعه گزارش دادند که برای بررسی تفاوت ها و همبستگی های مربوط به خلاقیت در دانشجویان هنر و علوماز مقیاس های چندگانه ی خلاقیت استفاده کرده اند. مطالعه اول سیالیت تفکر واگرا، خلاقیت خود-ارزیابی شده و مؤفقیت خلاق را در گروه های جور شده از دانشجویان هنر و علوم بررسی کرد. دانشجویان هنر در دو مقیاس از این سه مقیاس نمرات بیشتری از دانشجویان علوم کسب کردند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر جمعیت شناختی حوزه آموزشی سازگارترین پیشگو در هر سه مقیاس خلاقیت بود. مطالعه دوم دو عملکرد و دو مقیاس ترجیحی خلاقیت را در دانشجویان علوم طبیعی، علوم اجتماعی و هنر مقایسه کرد، در حالیکه آثار هوش عمومی را کنترل می کرد. نتایج نشان دادند که فقط خلاقیت خود-ارزیابی شده تفاوت های گروهی معناداری را نشان می دهد. تفاوت های موجود در بین گروه ها و مفاهیم ضمنیِ ارزیابی خلاقیت بررسی شدند.

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *