خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت
دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

عنوان انگليسي مقاله :: Evolutionary optimization of model specification searches between project management knowledge and construction engineering performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
30 صحفه WORD
3333

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ مروری بر مقالات
۳٫ پیش فرض های پژوهش
۴٫۱ مدل سازی معادلات ساختاری
۴٫۲٫ قابلیت اطمینان و تحلیل تأییدی
شکل ۱: مدل فرضی
۴٫۳ اعمال GA در جستجوی مشخصه مدل
۵٫ فرآیند تحلیلی و نتایج
۵٫۱ آماره های توصیفی
جدول ۱٫ اصطلاحات GA-SEM
جدول ۲ مشخصه های اجتماعی- اقتصادی پاسخ دهندگان تحقیق
۵٫۲٫ تحلیل تجربی
جدول ۳٫ تحلیل تجربی متغیرها
شکل ۳٫ کاربرد GA در SEM
۵٫۳ بهینه سازی جستجوی مشخصه مدل
۵٫۳٫۱ معیاری برای برازندگی قضاوت
۵٫۳٫۱٫۱ مربع کی/ درجات نسبت آزادی
۵٫۳٫۱٫۲٫ شاخص نیکویی برازش (GFI).
۵٫۳٫۱٫۳٫ شاخص برازش افزایشی (IFI).
جدول ۴٫ جدول کدگذاری گروه اول
۵٫۳٫۱٫۴٫ شاخص برازش تطبیقی (GFI).
۵٫۳٫۱٫۵٫ میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA
جدول ۵ شاخص های GOF برای کروموزوم ها
شکل ۴: نمودارهای همگرایی شاخص
جدول ۶ نتایج تست مسیر برای فرضیه های پژوهش مربوطه
۵٫۳٫۲٫ رمزگذاری و فرآیند تکامل
۵٫۴٫ اصلاح مدل
شکل ۵٫ مدل اصلاح شده
جدول ۷٫ معیار شاخص GOF و مقادیر حاصل
جدول ۸٫ تأثیر روش های مدیریت بر روی عملکرد پروژه
۶٫ نتیجه گیری و کارهای آتی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مطالعات بسیاری برای تعیین پیکربندی های مدل جایگزین به صورت برازش داده های تجربی با کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام شده است. به هر حال، جستجوی مسیر ویژه بین ساختارها بسیار دشوار و پیچیده است. یکی از روش های تقویت کارایی مدل سازی بهینه سازی تکاملی توسط الگوریتم ژنتیک (GA) انجام می شود. در این مطالعه از دانش مدیریت پروژه (PM) که دارای ساختار انسانی است و روش ها، ابزار و مهارت ها برای بررسی رابطه علّی بین کاربرد TTS و عملکرد پروژه مهندسی ساخت (PP) استفاده کرده ایم. در این جا برای اندازه گیری تجربی اثربخشی PM TTS در PP از تحقیقی به صورت پرسشنامه استفاده کرده ایم. چارچوب پژوهش اول توسط فرضیه های پشتیبانی شده توسط مقالات تعریف شده اند. در مرحله بعدی برای بهینه سازی مسیرهای ساختاری GA در فرآیند برازش مدل را به کار برده ایم. نتایج تحلیلی نشان داده اند که بهینه سازی تکاملی برای نیکویی برازرش تکی و چندگانه به طور مؤثر امکان جستجوی مشخصه های SEM را فراهم می آورد. با استفاده از GA در پروسه SEM، محققان می توانند جستجوهای خودکار مشخصه را برای یافتن بهترین برازش مدل تجربی با داده انجام دهند.

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *