خانه / معماری و شهرسازی / معماری سنتی / دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی
دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

عنوان انگليسي مقاله :: Evaluating the performance of thermal power enterprises using sustainability balanced scorecard, fuzzy Delphic and hybrid multi-criteria decision making approaches for sustainability

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
38 صحفه WORD
40603

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ روش پژوهش
۲٫۱٫ کارت امتیازی متوازن پایداری
شکل ۱٫ ساختار معیارهای ارزیابی بر اساس SBSC.
۲٫۲٫ روش دلفی فازی
۲٫۳٫ روش ANP
۲٫۴٫ TOPSIS فازی
جدول ۱٫ مقیاس های زبانی و اعداد فازی مثلثی.
۳٫ چارچوب مدل پیشنهادی
شکل ۲٫ چارچوب مدل پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی.
۴٫ تحلیل تجربی
۴٫۱٫ شناسایی معیارهای ارزیابی برای عملکرد شرکت های برق حرارتی
جدول ۲٫ نتایج محاسبه معیارهای ارزیابی بر اساس FDM.
۴٫۲٫ ایجاد ساختار سلسله مراتب و تعیین وزن های همه معیارها بر اساس تکنیک ANP
شکل ۳٫ ساختار سلسله مراتب و روابط متقابل بین معیارهای ارزیابی.
جدول ۳٫ وزن های معیارهای ارزیابی بر اساس ANP.
۴٫۳٫ سرهم بندی ماتریس تصمیم فازی اولیه
جدول ۴٫ ماتریس تصمیم فازی معیارهای ذهنی.
جدول ۵٫ ماتریس تصمیم فازی معیارهای عینی.
۴٫۴٫ بهنجارسازی ماتریس تصمیم فازی اولیه با استفاده از تبدیل مقیاس خطی
۴٫۵٫ ساخت ماتریس تصمیم فازی بهنجار وزن دار
۴٫۶٫ محاسبه راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی
۴٫۷٫ محاسبه فواصل هر جایگزین از راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی
۴٫۸٫ محاسبه ضریب نزدیکی هر جایگزین
۴٫۹٫ تعیین امتیاز اولویت جایگزین ها
شکل ۴٫ رتبه بندی نهایی چهار شرکت برق حرارتی.
۵٫ نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

وضعیت بغرنج منابع و محیط زیست شرایط نامطلوبی را برای سودآوری شرکت های برق حرارتی ایجاد می کند. به منظور ترویج توسعه پایدار، چارچوب ترکیبی جدیدی برای ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی از دیدگاه پایداری پیشنهاد می شود. بر اساس اصل کارت امتیازی متوازن پایداری، معیارهای اولیه ارزیابی تعیین می شوند، که در آن ها دیدگاه های “زیست محیطی” و “پایداری” برای پرداختن به موضوعات مسئولیت اجتماعی ناشایاست شرکت ها پوشش داده می شوند. سپس، ۲۲ معیار نهایی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی می شوند. با توجه به کاستی های کارت امتیازی متوازن پایداری در درک وزن اهمیت معیارها و دستیابی به ارزیابی جامع، یک مدل ارزیابی ترکیبی که در محیط فازی عمل می کند بر اساس فرایند شبکه تحلیلی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل توسعه داده می شود. وزن های نسبی معیارهای ارزیابی توسط فرایند شبکه تحلیلی برای لحاظ کردن روابط متقابل بین معیارها محاسبه می گردند. علاوه بر این، به دلیل فرایند محاسباتی ساده و منطقی، تکنیک فازی برای اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل به منظور اولویت بندی عملکرد شرکت های برق حرارتی بر حسب متغیرهای زبانی اتخاذ می شود، متغیرهایی که قادر به رسیدگی به شرایطی هستند که شامل مسائل پیچیده و مبهم می باشند. در نهایت، اثربخشی چارچوب پیشنهاد شده با استفاده از مطالعه موردی از شرکت گروه China Huaneng نشان داده می شود، که در آن عملکردهای چهار شرکت به طور موثر اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که دیدگاه های “پایداری” و “یادگیری و رشد” عناصری کلیدی هستند که می توانند تا حد زیادی عملکرد را بهبود بخشند. چارچوب پیشنهاد شده می تواند به مقامات در ارتقاء رقابتی بودن تصمیمات برای توسعه پایدار کمک کند. به علاوه، این مطالعه دامنه ی این نوع مساله را از طریق ابزارهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره و محیط های مختلف، مانند عدم قطعیت، گری و فازی، گسترش می دهد.

دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *