خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی
دانلود تحقيق مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

دانلود تحقيق مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

عنوان انگليسي مقاله :: Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
14 صحفه WORD
60875

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- روش
۲٫۱- شركت كنندگان
۲٫۲- پرسشنامه
۳- نتایج
جدول ۱- ارتباط درونی بین AIM، عملکرد و اقدامات سنجشی خود گزارش دهی EI و سازگاری اجتماعی
جدول ۲- مدل نهایی تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام برای متغیرهای پیش بینی تاثیر اندازه گیری شدت
۴- بحث
جدول ۳- ارتباطات سنجش حالات روانی در عملکرد و خود گزارش هوش هیجانی، AIM، جنبه های EI و سازگاری اجتماعی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله با مفهوم هوش هیجانی () (EIسالوی و مایر، ۱۹۹۰) سر و کار دارد که هدف اصلی ان بررسی ادعای ادراک هیجان است. ادراک هیجان در نتیجه دقت در قدرت بصیرت حالات روانی احساس حاد و عادی دیگران اعمال می شود. از یک طرف درک دقیق احساسات دیگران باید با واکنش پذیری شدید در محرکهای محیطی و از سوی دیگر با سازگاری اجتماعی مرتبط باشد. همانطور که EI از طریق دو عامل عملکرد و خودگزارشی بررسی شد، پس در ارتباط با این مفاهیم هم بررسی می شود. این تجزیه و تحلیل بر اساس ۲۸۲ پاسخ دهنده استوار بود و نشان داد که ادراک هیجان مربوط به دقت بیشتر در ارزیابی شرایط روانی است که توسط دیگران تجربه شده است. نتایج دیگر نشان می دهند که EI ممکن است تا حدی به عنوان واکنش پذیری عاطفی تفسیر شود. یافته های دیگر نشان دادند که سازگاری اجتماعی موفق مربوط به درک دقیقتر تغییرات در خلق و خوی دیگران است و این فرضیه را تقویت می کند که درک احساسات برای سازگاری در سطح اجتماعی ضروری است.

دانلود تحقيق مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *