خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند
دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

عنوان انگليسي مقاله :: Does management accounting play role in planning process

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
26 صحفه WORD
10300

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫بررسی آثار
شکل ۱: ارتباط برنامه ریزی و ویژگی های حسابداری مدیریت.
۱٫۲٫ فرایند برنامه ریزی استراتژیک
جدول ۱٫ ارکان برنامه ریزی استراتژیک و بودجه.
۲٫۲٫ رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی.
۳٫۲٫ سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت
۴٫۲٫ رابطه بین حسابداری مدیریت و فرایند برنامه ریزی
۵٫۲٫ ویژگی های ساختار حسابداری مدیریت
جدول ۲٫ ویژگی های حسابدری از لحاظ اهمیت
۳٫ طرح پژوهش
شکل ۲: نمای کلی تحقیق.
۱٫۳٫ روش پژوهش
۳٫۱٫۱متغیر های برنامه ریزی
۲٫۱ .۳ متغیر های حسابداری مدیریت
جدول ۳٫ تقسیم بندی جمعیت در هر بخش
۲٫۳٫ جمعیت، نمونه برداری و جمع آوری داده ها
۳٫۳٫ تجزیه و تحلیل آماری
جدول ۴٫ توزیع خوشه ها و مرکز ثقل آنها
۴٫ تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۵٫ مشخصه های حسابداری مدیریت و ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک (SP) و برنامه ریزی بودجه بندی (B) خوشه های با مشخصه های (n/سطح اهمیت-۱).
جدول ۶٫ توزیع خوشه در هر بخش
۵٫ نتایج و کاربردها
جدول ۷٫ توزیع درآمد در هر خوشه
۶٫ نظرات پایانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و مشخصه های برنامه ریزی را در شرکت های برزیلی بررسی می کند. هدف عمده این مطالعه در واقع، درک پیامدهای در نظر نگرفتن طرح حسابداری مدیریت کاملا ساختاری در فرایند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از ۲۲۸۱ شرکت، تحقیقی میدانی را در بستر شرکت های متوسط و بزرگ انجام دادند. محققان با استفاده از تحلیل خوشه آماری و فرایند سلسله مراتبی تحلیلی(AHP)، فرایند برنامه ریزی بودجه استراتژیک سازمان ها را در قالب ۵ مشخصه گروه بندی کردند. پس از آن محققان برای ارزیابی این ۵ خوشه از آزمون های آماری استفاده کردند. این مطالعه نتیجه گیری می کند که فرایندهای برنامه ریزی بودجه و فرایندهای استراتژی که به طور ضعیف یا کامل اجرا شده اند، مرتبط با مشخصه های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مورد مطالعه هستند.

دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *