خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه
دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

عنوان انگليسي مقاله :: Cross-cultural differences in the Parent Rated Social Responsiveness Scale (SRS)? Evaluation of the Finnish version among high-functioning school aged males with and without autism spectrum disorder

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
15 صحفه WORD
40236

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫روش ها
۲٫۱٫مقیاس ها
۲٫۱٫۱٫SRS
۲٫۱٫۲٫ASSQ
جدول ۱٫ مثال هایی از میانگین SRS، مجموع نمره (خام) و برش غربالگری ابتدایی در گروه گزارش
۲٫۲٫ شرکت کنندگان و رویه ها
۲٫۳٫تحلیل آماری
۳٫نتایج
۳٫۱٫پایایی
۳٫۲٫روایی
۴٫مباحثه
جدول ۲٫ تفاوت های گروهی ASSQ و SRS
شکل ۱٫ منحنی ROCنمره ی کل خام SRS در نمونه ی مورد مطالعه
۴٫۱٫ محدودیت ها
۵٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با ورود پرسشنامه ی غربالگری ASD، مشخص گردید که دخالت/گزارش والدین در رابطه با صفات درخودماندگی تحت تاثیر عوامل فرهنگی قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی مقدماتی نسخه ی فنلاندی مقیاس تعهد اجتماعی (SRS) ارزیابی شده ی والدین و تعیین اثرگذاری این مقیاس در غربالگری انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه شامل بیماران ASD مذکر سرپایی بیمارستان آموزشی اول و با عملکرد بالا در سنین مدرسه می باشد (n=44, سن: ۱۱٫۸±۲٫۴ سال). همسانی درونی نیز مانند روایی همگرا و تشخیصی با تحقیقات پیشین همسو بود. هرچند نتایج نشان داد که بخش انتشاریافته در راهنمای SRS، ممکن است فراتر از محدوده ی قابل استفاده در فنلاند باشد. نتایج ما موید اهمیت تعیین طیف هنجاری برش های بالینی در فرهنگ های گوناگون به هنگام ورود پرسشنامه های غربالگری تشخیصی در جلوگیری از بالا رفتن درصد منفی کاذب در فازهای غربالگری، و همچنین ریسک عدم تشخیص و توان بخشی مناسب برای بسیاری از کودکان می باشد.

دانلود تحقيق مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *