خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / ذهن / دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده
دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

عنوان انگليسي مقاله :: Creativity: The role of unconscious processes in idea generation and idea selection

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
14 صحفه WORD
32093

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چكيده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ آزمايش ۱
۲٫۱٫ شيوه
۲٫۱٫۱٫ شركت كنندگان و طراحي
۲٫۱٫۲٫ روش كار
۲٫۱٫۳٫ كار خلاقيت
۲٫۱٫۴٫ معيارهای خلاقيت
۲٫۱٫۴٫۱٫ آموزش ارزياب های بی طرف
۲٫۱٫۴٫۲٫ روش امتيازدهی
جدول۱: تعداد ايده ها و ميانگين خلاقيت با توجه به شرايط فكری. نتايج به صورت ميانگين، انحراف استاندارد (SD) و ۹۵% فواصل اطمينان است.
۲٫۲٫ نتايج
۲٫۲٫۱٫ شكل گيری ايده
۲٫۲٫۲٫ انتخاب ايده
نمودار ۱٫درصد شركت كنندگانی كه در انتخاب خلاقانه ترين در ميان ايده هايشان موفق بودند p<0.09
۳٫ آزمايش ۲
۱٫۳٫ شيوه
۱٫۱٫۳٫ شركت كنندگان و طراحی
۳٫۱٫۲٫ روش ها و مواد
۳٫۱٫۲٫۱٫ معيارهای موردنظر
۳٫۲٫ نتايج
۳٫۲٫۱٫ ايده پردازی
۳٫۲٫۲ انتخاب ايده
نمودار۲٫ درصد شركت كنندگانی كه توانستند خلاقانه ترين و كم خلاقانه ترين ايده را از ميان ايده های توليد شده انتخاب نمايند.
۴٫ بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

دنيای امروز كه پيوسته در حال تغيير است نياز به اشخاص خلاق دارد. گزارش هاي روايتی حاكی از اين است كه رفتار خلاقانه از فرآيندهای ناخودآگاهانه منشا مي گيرد. تحقيقات تجربی در مورد نقش ضمير ناخودآگاه در خلاقيت پراكنده هستند و بيشتر بر روی يك جنبه از فرآيند خلاقيت – شكل گيری – تمركز كرده اند. اين نخستين پژوهشی است كه نقش ضمير ناخودآگاه را هم در شكل گيري ايده و هم در انتخاب ايده ارزيابی می كند. شركت كنندگان، ايده های خلاقانه را پس از تفكر آگاهانه توليد می كردند يا پس از يك مدت انحراف ذهن با فرض اينكه تفكر ناخودآگاهانه در اين زمان اتفاق افتاده است. پس از نوشتن ايده هايشان شركت كنندگان خلاقانه ترين ايده خود را انتخاب كردند. عملكرد در شكل دهی ايده بين تفكر خودآگاهانه و ناخودآگاهانه يكسان بود: به هر حال، اشخاصي كه تفكر ناخودآگاهانه درباره ايده ها داشتند بهتر توانستند خلاقانه ترين ايده خود را انتخاب كنند. اين يافته ها باعث شفاف سازي بيشتر فعاليت هاي ناخودآگاهانه در خلاقيت می شوند و وسيله ای برای بهبود عملكرد خلاقانه هستند.

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *