خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی
دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Computing general equilibrium models with occupational choice and financial frictions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
34 صحفه WORD
28820

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱. مقدمه
۲. مدل
۲.۱. رجحان ها٬ وقف ها٬ فناوری و اصطکاک ها
۲.۱.۱. رجحان ها
۲.۱.۲. وقف های نامتجانس
۲.۱.۳. تولید
۲.۱.۴. اصطکاک های بازار سرمایه٬ t و f
۳. رفتار مطلوب
۳.۱. کارآفرینان
۳.۱.۲. انتخاب شغلی
۳.۲. مصرف کنندگان
۴. تعادل رقابتی
۴.۱. نشانه گذاری و تعاریف
۴.۲. نتایج مقدماتی
۴.۳. وجود یک تعادل منحصربه فرد ایستا
۵. متد راه حل عددی
۵.۱ تعیین قیمت
۵.۲. تابع های سیاست
۵.۳. توزیع میراث ایستا
شکل ۱. ارزش های (دسته بندی شده) ترسیم شده در برابر (دسته بندی شده). N=100000٬ تنها ۱۰۰۰۰ ترسیم شده است.
شکل ۲. منحنی لورنز از توزیع میراث ایستا
۶. نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله وجود یک تعادل ایستا را اثبات کرده و در صدد ارایه رویه ای برای محاسبه راه حل هایی در یک دسته از مدل های عمومی پویا است که دارای دو ویژگی مهم است. نخست این که٬ انتخاب شغل به عنوان تابعی از نوع عامل نامتجانس به صورت درونی تعیین می شود که بواسطه توانایی مدیریتی و میراث سرمایه ای تعریف می گردد. توانایی نامتجانس در میان نسلها امری مستقل و برون زاد است. در مقابل٬ میراث نسلها را به هم پیوند می دهد و توزیع میراث ها به طور درون زاد و مستقل شکل می گیرد. دوم اینکه٬ برای قرضه های سرمایه دارای هزینه حداکثر مداخله و محدودیت مشوق بازپرداخت٬ یک بازار مالی وجود دارد. محدودیت مشوق غیر محدب بودن را القا می کند. مقاله حاضر اثبات می کند که تعادل رقابتی را می توان بواسطه توزیع میراث و قیمتهای عوامل مشخص کرد٬ و این مقاله علاوه براین برای حصول اطمینان از این که توزیع میراث ایستای ناشی از رفتار مطلوب عامل وجود دارد و تنها است٬ از شرایط آمیختگی هماهنگ استفاده می کند. سپس این مقاله برای محاسبه راه حل ایستا یک راهکار مستقیم غیرپارامتری ارایه می کند. از این رو این متد با کاستن از پیچیدگی محاسباتی مسئله از دامنه تابع سیاست می کاهد.

دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *