خانه / آمار و روش تحقیق (صفحه 4)

آمار و روش تحقیق

دانلود مقاله جديد رویکرد چند بعدی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت : اهمیت ادراک ذینفعان

دانلود مقاله جديد رویکرد چند بعدی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت : اهمیت ادراک ذینفعان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد رویکرد چند بعدی برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت : اهمیت ادراک ذینفعان عنوان انگليسي مقاله :: A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تصمیم گیری چند مشخصه ای (MADM) در مورد الگوهای معادلات همزمان و کاربردهای اقتصادی

دانلود مقاله جديد تصمیم گیری چند مشخصه ای (MADM) در مورد الگوهای معادلات همزمان و کاربردهای اقتصادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تصمیم گیری چند مشخصه ای (MADM) در مورد الگوهای معادلات همزمان و کاربردهای اقتصادی عنوان انگليسي مقاله :: MADM in the Case of Simultaneous Equations Models and Economic Applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد یک روش یکپارچه برای طراحی سبز: چرخه‌ی حیات، AHP فازی و حسابداری مدیریت محیطی

دانلود مقاله جديد یک روش یکپارچه برای طراحی سبز: چرخه‌ی حیات، AHP فازی و حسابداری مدیریت محیطی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد یک روش یکپارچه برای طراحی سبز: چرخه‌ی حیات، AHP فازی و حسابداری مدیریت محیطی عنوان انگليسي مقاله :: An integrated approach for green design: Life-cycle, fuzzy AHP and environmental management accounting

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران

دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران عنوان انگليسي مقاله :: Robustness and sensitivity analysis in multiple criteria decision problems using rule learner techniques

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه

دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه عنوان انگليسي مقاله :: Planning structural inspection and maintenance policies via dynamic programming and Markov processes. Part I: Theory

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP

دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP عنوان انگليسي مقاله :: Planning structural inspection and maintenance policies via dynamic programming and Markov processes. Part II: POMDP implementation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای

دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای عنوان انگليسي مقاله :: Sensitivity analysis in interval-valued trapezoidal fuzzy number linear programming problems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی

دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی عنوان انگليسي مقاله :: Solving multivariate polynomial systems using hyperplane arithmetic and linear programming

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب

دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب عنوان انگليسي مقاله :: Multi-stage Linear Programming Optimization for Pump Scheduling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی

دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی - فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی عنوان انگليسي مقاله :: An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی

دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی عنوان انگليسي مقاله :: The Relationship between the Level of Attachment in Romantic Relations, Affective Commitment and Continuance Commitment towards Organization: A Field Research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک عنوان انگليسي مقاله :: Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm

ادامه مطلب مقاله ::