خانه / آمار و روش تحقیق (صفحه 2)

آمار و روش تحقیق

دانلود مقاله جديد تشخیص کلاه برداری در کارت اعتباری توسط الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده

دانلود مقاله جديد تشخیص کلاه برداری در کارت اعتباری توسط الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تشخیص کلاه برداری در کارت اعتباری توسط الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده عنوان انگليسي مقاله :: Detecting credit card fraud by genetic algorithm and scatter search

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی بر اساس مشکل خواص داده ها برای برنامه ریزی فروشگاه های شغلی

دانلود مقاله جديد الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی بر اساس مشکل خواص داده ها برای برنامه ریزی فروشگاه های شغلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی بر اساس مشکل خواص داده ها برای برنامه ریزی فروشگاه های شغلی عنوان انگليسي مقاله :: An Artificial Bee Colony Algorithm Based on Problem Data Properties for Scheduling Job Shops

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد روش جستجوی ممنوع متاهیوریستیک برای مسئله سیستم های دوگانه

دانلود مقاله جديد روش جستجوی ممنوع متاهیوریستیک برای مسئله سیستم های دوگانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد روش جستجوی ممنوع متاهیوریستیک برای مسئله سیستم های دوگانه عنوان انگليسي مقاله :: A tabu search meta-heuristic approach to the dual response systems problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد اندازه گیری پیچیدگی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود مقاله جديد اندازه گیری پیچیدگی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد اندازه گیری پیچیدگی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عنوان انگليسي مقاله :: Measuring project complexity using the Analytic Hierarchy Process

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد رویکرد AHP برای تحلیل عوامل بشری در حوادث ناشی از یخ زدگی هواپیما

دانلود مقاله جديد رویکرد AHP برای تحلیل عوامل بشری در حوادث ناشی از یخ زدگی هواپیما

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد رویکرد AHP برای تحلیل عوامل بشری در حوادث ناشی از یخ زدگی هواپیما عنوان انگليسي مقاله :: An Approach of AHP for Human Factors Analysis in the Aircraft Icing Accident

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد توسعه محصول با استفاده از تکنیک های داده کاوی : مطالعه موردی در طراحی دوربین های دیجیتال

دانلود مقاله جديد توسعه محصول با استفاده از تکنیک های داده کاوی : مطالعه موردی در طراحی دوربین های دیجیتال

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد توسعه محصول با استفاده از تکنیک های داده کاوی : مطالعه موردی در طراحی دوربین های دیجیتال عنوان انگليسي مقاله :: Product development with data mining techniques: A case on design of digital camera

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تصمیمات راهبردی با استفاده از PROMETHEE فازی برای برون سپاری سیستم اطلاعاتی

دانلود مقاله جديد تصمیمات راهبردی با استفاده از PROMETHEE فازی برای برون سپاری سیستم اطلاعاتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تصمیمات راهبردی با استفاده از PROMETHEE فازی برای برون سپاری سیستم اطلاعاتی عنوان انگليسي مقاله :: Strategic decisions using the fuzzy PROMETHEE for IS outsourcing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد بررسی ارزیابی فرآیند و مدل انتخابی برای مدیریت فرآیند کسب و کار

دانلود مقاله جديد بررسی ارزیابی فرآیند و مدل انتخابی برای مدیریت فرآیند کسب و کار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد بررسی ارزیابی فرآیند و مدل انتخابی برای مدیریت فرآیند کسب و کار عنوان انگليسي مقاله :: A study on process evaluation and selection model for business process management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارزیابی روش‌های ساخت سازه‌های فولادی سرد در بازسازی نواحی آسیب‌دیده در بحران‌های طبیعی، با استفاده از روش‌های AHP و COPRAS-G

دانلود مقاله جديد ارزیابی روش‌های ساخت سازه‌های فولادی سرد در بازسازی نواحی آسیب‌دیده در بحران‌های طبیعی، با استفاده از روش‌های AHP و COPRAS-G

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی روش‌های ساخت سازه‌های فولادی سرد در بازسازی نواحی آسیب‌دیده در بحران‌های طبیعی، با استفاده از روش‌های AHP و COPRAS-G عنوان انگليسي مقاله :: Evaluating the construction methods of cold-formed steel structures in reconstructing the areas damaged in natural crises, using the methods AHP and COPRAS-G

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تلاشی جدید برای بهینه‌سازی پخش بار بهینه بر اساس تلفات انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله جديد تلاشی جدید برای بهینه‌سازی پخش بار بهینه بر اساس تلفات انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تلاشی جدید برای بهینه‌سازی پخش بار بهینه بر اساس تلفات انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگليسي مقاله :: A New Attempt to Optimize Optimal Power Flow based Transmission Losses using Genetic Algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد الگوریتمی جدید در نهان نگاری دیجیتالی بر اساس طرح رفع موجک و رگرسیون خطی

دانلود مقاله جديد الگوریتمی جدید در نهان نگاری دیجیتالی بر اساس طرح رفع موجک و رگرسیون خطی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد الگوریتمی جدید در نهان نگاری دیجیتالی بر اساس طرح رفع موجک و رگرسیون خطی عنوان انگليسي مقاله :: A Novel Digital Watermarking Algorithm Based on Wavelet Lifting Scheme and Linear Regression

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد استفاده از داده کاوی هیبریدی و تحلیل خوشه ای یادگیری ماشین به منظور پیش بینی نرخ جایگزینی متخصصان حوزه فناوری

دانلود مقاله جديد استفاده از داده کاوی هیبریدی و تحلیل خوشه ای یادگیری ماشین به منظور پیش بینی نرخ جایگزینی متخصصان حوزه فناوری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد استفاده از داده کاوی هیبریدی و تحلیل خوشه ای یادگیری ماشین به منظور پیش بینی نرخ جایگزینی متخصصان حوزه فناوری عنوان انگليسي مقاله :: Using hybrid data mining and machine learning clustering analysis to predict the turnover rate for technology professionals

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار (هوش تجاری): اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

دانلود مقاله جديد به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار (هوش تجاری): اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار (هوش تجاری): اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی عنوان انگليسي مقاله :: Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد نکاتی پیرامون رویکردی جدید برای اشتقاق وزن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود مقاله جديد نکاتی پیرامون رویکردی جدید برای اشتقاق وزن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد نکاتی پیرامون رویکردی جدید برای اشتقاق وزن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عنوان انگليسي مقاله :: A note on “A new approach for weight derivation using data envelopment analysis in the analytic hierarchy process

ادامه مطلب مقاله ::