خانه / آمار و روش تحقیق

آمار و روش تحقیق

دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

مقاله علمي انگليسي و فارسي روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن عنوان انگليسي مقاله :: Restricted methods in symmetrical linear regression models

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف عنوان انگليسي مقاله :: Converse approximation and rule extraction from decision tables in rough set theory

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی عنوان انگليسي مقاله :: Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi آرایش مؤثر کابل در پل‌های کابلی براساس تحلیل حساسیت رفتار آئروالاستیک

دانلود تحقیق مقاله isi آرایش مؤثر کابل در پل‌های کابلی براساس تحلیل حساسیت رفتار آئروالاستیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi آرایش مؤثر کابل در پل‌های کابلی براساس تحلیل حساسیت رفتار آئروالاستیک عنوان انگليسي مقاله :: Efficient cable arrangement in cable stayed bridges based on sensitivity analysis of aeroelastic behaviour

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP عنوان انگليسي مقاله :: Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR عنوان انگليسي مقاله :: Development of a decision-making strategy to improve the efficiency of BPR

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگليسي مقاله :: Optimization of a New Type of Hysteresis Motor Using Genetic Algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi پیش بینی معیارهای عملکردی چندپردازنده ای با حافظه اشتراکی توزیع شده نوری با استفاده از رگرسیون بردارپشتیبان

دانلود تحقیق مقاله isi پیش بینی معیارهای عملکردی چندپردازنده ای با حافظه اشتراکی توزیع شده نوری با استفاده از رگرسیون بردارپشتیبان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi پیش بینی معیارهای عملکردی چندپردازنده ای با حافظه اشتراکی توزیع شده نوری با استفاده از رگرسیون بردارپشتیبان عنوان انگليسي مقاله :: Predicting the performance measures of an optical distributed shared memory multiprocessor by using support vector regression

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi استفاده از برنامه ریزی خطی چندهدفه برای حل مسألۀ زمان بندی چندهدفه تک-ماشینه عنوان انگليسي مقاله :: The use of a fuzzy multi-objective linear programming for solving a multi-objective single-machine scheduling problem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi استراتژی بازاریابی بهینه : تصمیم گیری با ANP و TOPSIS

دانلود تحقیق مقاله isi استراتژی بازاریابی بهینه : تصمیم گیری با ANP و TOPSIS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi استراتژی بازاریابی بهینه : تصمیم گیری با ANP و TOPSIS عنوان انگليسي مقاله :: Optimal marketing strategy: A decision-making with ANP and TOPSIS

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری عنوان انگليسي مقاله :: Developing a hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing providers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi سیستم تشخیص هوشمند فیشینگ برای بانکداری‌ الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی فازی

دانلود تحقیق مقاله isi سیستم تشخیص هوشمند فیشینگ برای بانکداری‌ الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi سیستم تشخیص هوشمند فیشینگ برای بانکداری‌ الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی فازی عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent phishing detection system for e-banking using fuzzy data mining

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی(F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید عنوان انگليسي مقاله :: Risk Assessment Based On Fuzzy Network (F-ANP) In New Campus Construction Project

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک عنوان انگليسي مقاله :: Preventive maintenance and replacement scheduling for repairable and maintainable systems using dynamic programming

ادامه مطلب مقاله ::