خشونت و استرس

دانلود تحقيق مقاله اثرات متقابل فرد و اجتماع در بزهکاری نوجوانان: هیجان خواهی، انحراف همسالان و نظارت والدین

دانلود تحقيق مقاله اثرات متقابل فرد و اجتماع در بزهکاری نوجوانان: هیجان خواهی، انحراف همسالان و نظارت والدین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اثرات متقابل فرد و اجتماع در بزهکاری نوجوانان: هیجان خواهی، انحراف همسالان و نظارت والدین عنوان انگليسي مقاله :: Person × environment interactions on adolescent delinquency: Sensation seeking, peer deviance and parental monitoring

ادامه مطلب مقاله ::