خانه / روانشناسی و علوم تربیتی (صفحه 3)

روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی

دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی عنوان انگليسي مقاله :: Children’s false memories: Easier to elicit for a negative than for a neutral event

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان

دانلود تحقيق مقاله رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان عنوان انگليسي مقاله :: Will you remember to read this article later when you have time? The relationship between prospective memory and time management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر) عنوان انگليسي مقاله :: Worries and obsessions in individuals with obsessive–compulsive disorder with and without comorbid generalized anxiety disorder

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس عنوان انگليسي مقاله :: The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف عنوان انگليسي مقاله :: Depression after Minor Stroke: Prevalence and Predictors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه عنوان انگليسي مقاله :: Distinctive pathological mechanisms involved in primary progressive aphasias

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی

مقاله علمي انگليسي و فارسي مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مقدمه بر بخش ویژه: کاربردهای مدل‌سازی متغیر پنهان در تحقیق روان‌شناسی آموزشی عنوان انگليسي مقاله :: Preface to the special issue: Applications of latent variable modeling in educational psychology research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تغییر در واکنش‌های انزجاری بعد از درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطراب در کودکان

دانلود تحقيق مقاله تغییر در واکنش‌های انزجاری بعد از درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطراب در کودکان

سیسی عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تغییر در واکنش‌های انزجاری بعد از درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطراب در کودکان عنوان انگليسي مقاله :: Change in disgust reactions following cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان

دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله افزایش استفاده از اینترنت در سطح جامعه و اختلالات شخصیتی اسکیزوفرنی گونه در بزرگسالان عنوان انگليسي مقاله :: Elevated social Internet use and schizotypal personality disorder in adolescents

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار

دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اضطراب ورزشکاران مونث با رفتار های تغذیه ای نابهنجار عنوان انگليسي مقاله :: Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری عنوان انگليسي مقاله :: Emotional false memories in children with learning disabilities

ادامه مطلب مقاله ::