ذهن

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم عنوان انگليسي مقاله :: Individual difference predictors of creativity in Art and Science students

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت عنوان انگليسي مقاله :: Differential effects of cognitive inhibition and intelligence on creativity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خلاقيت: نقش فرآيندهای ناخودآگاه در شكل گيری ايده و انتخاب ايده عنوان انگليسي مقاله :: Creativity: The role of unconscious processes in idea generation and idea selection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

دانلود تحقيق مقاله نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت عنوان انگليسي مقاله :: The role of diversity of life experiences in fostering collaborative creativity in demographically diverse student groups

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آینده نگاری مشارکتی: تکمیل برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت

دانلود تحقيق مقاله آینده نگاری مشارکتی: تکمیل برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آینده نگاری مشارکتی: تکمیل برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت عنوان انگليسي مقاله :: Collaborative foresight: Complementing long-horizon strategic planning

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آموزش خلاقیت توجه هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

دانلود تحقيق مقاله آموزش خلاقیت توجه هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آموزش خلاقیت توجه هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد عنوان انگليسي مقاله :: Creativity training enhances goal-directed attention and information processing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سلامت ذهنی و زیر مقیاس های آن در بین دانشجویان: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

دانلود تحقيق مقاله سلامت ذهنی و زیر مقیاس های آن در بین دانشجویان: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سلامت ذهنی و زیر مقیاس های آن در بین دانشجویان: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی عنوان انگليسي مقاله :: Subjective well-being and its sub-scales among students: The study of role of creativity and self-efficacy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تأثیر سنّ و آموزش بر خلاقیت: روش نظریه ی طراحی برای مطالعه ی آثار تثبیت

دانلود تحقيق مقاله تأثیر سنّ و آموزش بر خلاقیت: روش نظریه ی طراحی برای مطالعه ی آثار تثبیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تأثیر سنّ و آموزش بر خلاقیت: روش نظریه ی طراحی برای مطالعه ی آثار تثبیت عنوان انگليسي مقاله :: The impact of age and training on creativity: A design-theory approach to study fixation effects

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی تکنولوژی برای توسعه ابزارهای دارویی از طریق شبیه سازی پیوندی: پروژه ProHTA

مقاله علمي انگليسي و فارسي پیش بینی تکنولوژی برای توسعه ابزارهای دارویی از طریق شبیه سازی پیوندی: پروژه ProHTA

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش بینی تکنولوژی برای توسعه ابزارهای دارویی از طریق شبیه سازی پیوندی: پروژه ProHTA عنوان انگليسي مقاله :: Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHTA Project

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدیتیشن (مراقبه) حضور در لحظه (در زمان حال زیستن) و رایحه درمانی برای کاهش استرس و اضطراب

دانلود تحقيق مقاله مدیتیشن (مراقبه) حضور در لحظه (در زمان حال زیستن) و رایحه درمانی برای کاهش استرس و اضطراب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدیتیشن (مراقبه) حضور در لحظه (در زمان حال زیستن) و رایحه درمانی برای کاهش استرس و اضطراب عنوان انگليسي مقاله :: Mindfulness Meditation and Aromatherapy to Reduce Stress and Anxiety

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مهارت های تفکر و خلاقیت مدل سازی بر تفکر واگرا و خلاقیت هنری تأثیر می گذارد

مهارت های تفکر و خلاقیت مدل سازی بر تفکر واگرا و خلاقیت هنری تأثیر می گذارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مهارت های تفکر و خلاقیت مدل سازی بر تفکر واگرا و خلاقیت هنری تأثیر می گذارد عنوان انگليسي مقاله :: Modeling influences on divergent thinking and artistic creativity

ادامه مطلب مقاله ::