بیماری ها

دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی

دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله خاطرات کاذب کودکان: استخراج آسان‏تر از وقایع منفی نسبت به وقایع خنثی عنوان انگليسي مقاله :: Children’s false memories: Easier to elicit for a negative than for a neutral event

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر) عنوان انگليسي مقاله :: Worries and obsessions in individuals with obsessive–compulsive disorder with and without comorbid generalized anxiety disorder

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس عنوان انگليسي مقاله :: The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف عنوان انگليسي مقاله :: Depression after Minor Stroke: Prevalence and Predictors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه عنوان انگليسي مقاله :: Distinctive pathological mechanisms involved in primary progressive aphasias

ادامه مطلب مقاله ::