خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله isi طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا ثابت همزمان با شار محوری و سیم پیچی متمرکز قطب

دانلود مقاله isi طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا ثابت همزمان با شار محوری و سیم پیچی متمرکز قطب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا ثابت همزمان با شار محوری و سیم پیچی متمرکز قطب عنوان انگليسي مقاله :: Optimized Design Considering the Mass Influence of an Axial Flux Permanent-Magnet Synchronous Generator With Concentrated Pole Windings

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

ترجمه فارسی مقاله ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد عنوان انگليسي مقاله :: Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی عنوان انگليسي مقاله :: Successful predictors of business process reengineering (BPR) in financial services

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارتباط قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

دانلود مقاله isi ارتباط قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارتباط قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی عنوان انگليسي مقاله :: Relationship contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیاست دولت ارزش عمومی و برون سپاری فناوری اطلاعات مورد استراتژیک

ترجمه فارسی مقاله سیاست دولت ارزش عمومی و برون سپاری فناوری اطلاعات مورد استراتژیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیاست دولت ارزش عمومی و برون سپاری فناوری اطلاعات مورد استراتژیک عنوان انگليسي مقاله :: Government policy public value and IT outsourcing: The strategic case of ASPIRE

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

دانلود مقاله isi یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی عنوان انگليسي مقاله :: An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدیریت زنجیره تامین محصول تازه با برون سپاری تدارکات

دانلود مقاله isi مدیریت زنجیره تامین محصول تازه با برون سپاری تدارکات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت زنجیره تامین محصول تازه با برون سپاری تدارکات عنوان انگليسي مقاله :: Fresh-product supply chain management with logistics outsourcing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بکارگیری سیستم هوشمند پیشنهاد بر اساس محاسبه ی ذهنی و شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از هوش تجاری برای پیشنهادات محصول خدمات (P/S) تحصیل در خارج

دانلود مقاله isi بکارگیری سیستم هوشمند پیشنهاد بر اساس محاسبه ی ذهنی و شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از هوش تجاری برای پیشنهادات محصول خدمات (P/S) تحصیل در خارج

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بکارگیری سیستم هوشمند پیشنهاد بر اساس محاسبه ی ذهنی و شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از هوش تجاری برای پیشنهادات محصول خدمات (P/S) تحصیل در خارج عنوان انگليسي مقاله :: Employing a recommendation expert system based on mental accounting and artificial neural networks into mining business intelligence for study abroad’s P/S recommendations

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد ارزش محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی

دانلود مقاله isi عملکرد ارزش محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد ارزش محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی عنوان انگليسي مقاله :: Value-based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه عنوان انگليسي مقاله :: An empirical investigation on how portfolio risk management influences project portfolio success

ادامه مطلب مقاله ::