خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت تولید

مدیریت تولید

دانلود مقاله isi مد روز مد و تناسب : بررسی ای بر حلقه های کیفیت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و کنترل آماری فرآیندها

دانلود مقاله isi مد روز مد و تناسب : بررسی ای بر حلقه های کیفیت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و کنترل آماری فرآیندها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مد روز مد و تناسب : بررسی ای بر حلقه های کیفیت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و کنترل آماری فرآیندها عنوان انگليسي مقاله :: Fad fashion and fit An examination of quality circles business process re-engineering and statistical process control

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ایجاد نقشه‌ های دانش‌ آنتالوژی‌ مبنا برای کمک به مهندسی مجدد فرآیند

دانلود مقاله isi ایجاد نقشه‌ های دانش‌ آنتالوژی‌ مبنا برای کمک به مهندسی مجدد فرآیند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ایجاد نقشه‌ های دانش‌ آنتالوژی‌ مبنا برای کمک به مهندسی مجدد فرآیند عنوان انگليسي مقاله :: Building ontology based knowledge maps to assist business process re-engineering

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدیریت ریسک های پروژه های مهندسی کلان با استفاده از شبکه ی باور بیزی

دانلود مقاله isi مدیریت ریسک های پروژه های مهندسی کلان با استفاده از شبکه ی باور بیزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت ریسک های پروژه های مهندسی کلان با استفاده از شبکه ی باور بیزی عنوان انگليسي مقاله :: Large engineering project risk management using a Bayesian belief network

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

دانلود مقاله isi تأثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر عنوان انگليسي مقاله :: The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیر تکاملی توسعه پایدار به عنوان استراتژی بازاریابی : شروع دوره جدید

دانلود مقاله isi سیر تکاملی توسعه پایدار به عنوان استراتژی بازاریابی : شروع دوره جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیر تکاملی توسعه پایدار به عنوان استراتژی بازاریابی : شروع دوره جدید عنوان انگليسي مقاله :: Evolution of Sustainability as Marketing Strategy: Beginning of New Era

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تخصیص اولویت ها به فعالیت ها در مدیریت پروژه

دانلود مقاله isi مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تخصیص اولویت ها به فعالیت ها در مدیریت پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تخصیص اولویت ها به فعالیت ها در مدیریت پروژه عنوان انگليسي مقاله :: A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تفکر جامع نظام مند در مدیریت پروژه نوآورانه ترکیبی موثر

دانلود مقاله isi تفکر جامع نظام مند در مدیریت پروژه نوآورانه ترکیبی موثر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تفکر جامع نظام مند در مدیریت پروژه نوآورانه ترکیبی موثر عنوان انگليسي مقاله :: Systems thinking in innovation project management: A match that works

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi دیدگاه سهامدران از درک برآورد هزینه در مدیریت پروژه

دانلود مقاله isi دیدگاه سهامدران از درک برآورد هزینه در مدیریت پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi دیدگاه سهامدران از درک برآورد هزینه در مدیریت پروژه عنوان انگليسي مقاله :: Understanding stakeholders perspective of cost estimation in project management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحقیق در مورد استفاده از مدیریت پروژه در تغییر فرهنگ سازمانی در موسسات اداری عمومی

دانلود مقاله isi تحقیق در مورد استفاده از مدیریت پروژه در تغییر فرهنگ سازمانی در موسسات اداری عمومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقیق در مورد استفاده از مدیریت پروژه در تغییر فرهنگ سازمانی در موسسات اداری عمومی عنوان انگليسي مقاله :: Research on the Use of Project Management in Organizational Culture Change in Public Administration Institutions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی از صنعت خودرو

دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی از صنعت خودرو

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی از صنعت خودرو عنوان انگليسي مقاله :: Production planning of a multi-site manufacturing system by hybrid modelling: A case study from the automotive industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اندازه گیری ناب بودن سیستم های تولید مورد مطالعه از شرکت موتور فورد و جنرال موتورز

دانلود مقاله isi اندازه گیری ناب بودن سیستم های تولید مورد مطالعه از شرکت موتور فورد و جنرال موتورز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اندازه گیری ناب بودن سیستم های تولید مورد مطالعه از شرکت موتور فورد و جنرال موتورز عنوان انگليسي مقاله :: Measuring the leanness of manufacturing systems A case study of Ford Motor Company and General Motors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نشان‏گذاری خودکار ساختار فیزیکی سیستم تولید انعطاف پذیر

دانلود مقاله isi نشان‏گذاری خودکار ساختار فیزیکی سیستم تولید انعطاف پذیر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نشان‏گذاری خودکار ساختار فیزیکی سیستم تولید انعطاف پذیر عنوان انگليسي مقاله :: Automatic notation of the physical structure of a flexible manufacturing system

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد: آیا رابطه بین آن‌ها کاملاً واضح است؟

دانلود مقاله isi مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد: آیا رابطه بین آن‌ها کاملاً واضح است؟

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد: آیا رابطه بین آن‌ها کاملاً واضح است؟ عنوان انگليسي مقاله :: TQM and performance: Is the relationship so obvious?

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مروری بر منابع و چارچوب مفهومی جدید

دانلود مقاله isi تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مروری بر منابع و چارچوب مفهومی جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مروری بر منابع و چارچوب مفهومی جدید عنوان انگليسي مقاله :: Impact of Total Quality Management on Innovation in Service Organizations: Literature Review and New Conceptual Framework

ادامه مطلب مقاله ::