خانه / مدیریت و کارآفرینی (صفحه 20)

مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله isi تاثیر یک شاخص در مقابل یک برند یک فروشگاه در نگرش به برند وابستگی به برند و ارزش ویژه برند

دانلود مقاله isi تاثیر یک شاخص در مقابل یک برند یک فروشگاه در نگرش به برند وابستگی به برند و ارزش ویژه برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر یک شاخص در مقابل یک برند یک فروشگاه در نگرش به برند وابستگی به برند و ارزش ویژه برند عنوان انگليسي مقاله :: The Impact of a Flagship vs. a Brand Store on Brand Attitude Brand Attachment and Brand Equity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اهمیت ارزش ویژه برند خرده فروشی و دسترسی به فروشگاه اینترنتی برای وفاداری به فروشگاه در رقابت های محلی

دانلود مقاله isi اهمیت ارزش ویژه برند خرده فروشی و دسترسی به فروشگاه اینترنتی برای وفاداری به فروشگاه در رقابت های محلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اهمیت ارزش ویژه برند خرده فروشی و دسترسی به فروشگاه اینترنتی برای وفاداری به فروشگاه در رقابت های محلی عنوان انگليسي مقاله :: The importance of retail brand equity and store accessibility for store loyalty in local competition

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi گسترش برند خرده فروشی: باز کردن بسته ارتباط بین نگرش به گسترش نام تجاری و تغییر در ارزش ویژه برند والدین

دانلود مقاله isi گسترش برند خرده فروشی: باز کردن بسته ارتباط بین نگرش به گسترش نام تجاری و تغییر در ارزش ویژه برند والدین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi گسترش برند خرده فروشی: باز کردن بسته ارتباط بین نگرش به گسترش نام تجاری و تغییر در ارزش ویژه برند والدین عنوان انگليسي مقاله :: Retail brand extensions: Unpacking the link between brand extension attitude and change in parent brand equity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ایجاد ارزش ویژه برند در میان منابع کسب و کار به کسب و کار ارجاع در بازارهای در حال ظهور: مورد عمل تخصصی پزشکی

دانلود مقاله isi ایجاد ارزش ویژه برند در میان منابع کسب و کار به کسب و کار ارجاع در بازارهای در حال ظهور: مورد عمل تخصصی پزشکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ایجاد ارزش ویژه برند در میان منابع کسب و کار به کسب و کار ارجاع در بازارهای در حال ظهور: مورد عمل تخصصی پزشکی عنوان انگليسي مقاله :: Establishing brand equity among business-to-business referral sources in the emerging markets: The case of specialty medical practice

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi زندگی پس از مرگ؟ تجزیه و تحلیل پس از فرار ارزش ویژه برند مصرف کننده

دانلود مقاله isi زندگی پس از مرگ؟ تجزیه و تحلیل پس از فرار ارزش ویژه برند مصرف کننده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زندگی پس از مرگ؟ تجزیه و تحلیل پس از فرار ارزش ویژه برند مصرف کننده عنوان انگليسي مقاله :: Life after death? Analyzing post-defection consumer brand equity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا تاثیر میگذارد یا تاثیر نمیگذارد: یک مطالعه شبه تجربی در اثر انتقالی برندینگ مشارکتی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده محصولات مهمان نوازی

دانلود مقاله isi آیا تاثیر میگذارد یا تاثیر نمیگذارد: یک مطالعه شبه تجربی در اثر انتقالی برندینگ مشارکتی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده محصولات مهمان نوازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا تاثیر میگذارد یا تاثیر نمیگذارد: یک مطالعه شبه تجربی در اثر انتقالی برندینگ مشارکتی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده محصولات مهمان نوازی عنوان انگليسي مقاله :: It affects, it affects not: A quasi-experiment on the transfer effect of co-branding on consumer-based brand equity of hospitality products

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر تصویر محصولات-کشور و تلاش های بازاریابی در خرده فروش ادراک شده ارزش ویژه برند: تجزیه و تحلیل تجربی

دانلود مقاله isi تاثیر تصویر محصولات-کشور و تلاش های بازاریابی در خرده فروش ادراک شده ارزش ویژه برند: تجزیه و تحلیل تجربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر تصویر محصولات-کشور و تلاش های بازاریابی در خرده فروش ادراک شده ارزش ویژه برند: تجزیه و تحلیل تجربی عنوان انگليسي مقاله :: The Impact of Product-Country Image and Marketing Efforts on Retailer-Perceived Brand Equity: An Empirical Analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ساخت و ساز ارزش ویژه برند صنعتی با اعمال نفوذ قابلیت شرکت و ارزش ایجاد مشرکت با مشتریان

دانلود مقاله isi ساخت و ساز ارزش ویژه برند صنعتی با اعمال نفوذ قابلیت شرکت و ارزش ایجاد مشرکت با مشتریان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ساخت و ساز ارزش ویژه برند صنعتی با اعمال نفوذ قابلیت شرکت و ارزش ایجاد مشرکت با مشتریان عنوان انگليسي مقاله :: Building industrial brand equity by leveraging firm capabilities and co-creating value with customers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi درگیری سفر دراز مدت ارزش ویژه برند مقصد و نیات بازدید مسافران: تجزیه و تحلیل مدل ساختاری

دانلود مقاله isi درگیری سفر دراز مدت ارزش ویژه برند مقصد و نیات بازدید مسافران: تجزیه و تحلیل مدل ساختاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi درگیری سفر دراز مدت ارزش ویژه برند مقصد و نیات بازدید مسافران: تجزیه و تحلیل مدل ساختاری عنوان انگليسي مقاله :: Enduring travel involvement destination brand equity and travelers visit intentions: A structural model analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اعتماد تعهد به عنوان یک میانجی در رابطه بین شهرت ظهر نویس و ارزش ویژه برند در زمینه خدمات

دانلود مقاله isi اعتماد تعهد به عنوان یک میانجی در رابطه بین شهرت ظهر نویس و ارزش ویژه برند در زمینه خدمات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اعتماد تعهد به عنوان یک میانجی در رابطه بین شهرت ظهر نویس و ارزش ویژه برند در زمینه خدمات عنوان انگليسي مقاله :: Trust–commitment as a mediator of the celebrity endorser–brand equity relationship in a service context

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi اقدامات جنبه های ارزش ویژه برند در حال توسعه و اعتباربخشی مبتنی بر مشتری

دانلود مقاله isi اقدامات جنبه های ارزش ویژه برند در حال توسعه و اعتباربخشی مبتنی بر مشتری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اقدامات جنبه های ارزش ویژه برند در حال توسعه و اعتباربخشی مبتنی بر مشتری عنوان انگليسي مقاله :: Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity

ادامه مطلب مقاله ::