خانه / مدیریت و کارآفرینی / بازاریابی و مدیریت بازار

بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود مقاله isi بازاریابی و ارزش ویژه مشتری برندهای SPA: دیدگاه های میان فرهنگی

دانلود مقاله isi بازاریابی و ارزش ویژه مشتری برندهای SPA: دیدگاه های میان فرهنگی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بازاریابی و ارزش ویژه مشتری برندهای SPA: دیدگاه های میان فرهنگی عنوان انگليسي مقاله :: Marketing mix and customer equity of SPA brands:Cross-cultural perspectives

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi باز اندیشی و ساخت دهی دوباره آمیخته بازاریابی اجتماعی

مقالهpdf رایگان باز اندیشی و ساخت دهی دوباره آمیخته بازاریابی اجتماعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi باز اندیشی و ساخت دهی دوباره آمیخته بازاریابی اجتماعی عنوان انگليسي مقاله :: Re-thinking and re-tooling the social marketing mix

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک مدل برای بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی مخلوط و تصویر شرکت های بزرگ برای ارزش برند در بخش نرم افزار IT

ترجمه فارسی مقاله یک مدل برای بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی مخلوط و تصویر شرکت های بزرگ برای ارزش برند در بخش نرم افزار IT

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک مدل برای بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی مخلوط و تصویر شرکت های بزرگ برای ارزش برند در بخش نرم افزار IT عنوان انگليسي مقاله :: A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی از شرکت

دانلود مقاله isi به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی از شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی از شرکت عنوان انگليسي مقاله :: Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage marketing strategy and corporate image

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مفاهیم مزایای رقابتی درک شده انطباق با تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادرات بر عملکرد صادرات

دانلود مقاله isi مفاهیم مزایای رقابتی درک شده انطباق با تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادرات بر عملکرد صادرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مفاهیم مزایای رقابتی درک شده انطباق با تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادرات بر عملکرد صادرات عنوان انگليسي مقاله :: Implications of perceived competitive advantages adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات، به منظور کسب مزیت رقابتی

دانلود مقاله isi معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات، به منظور کسب مزیت رقابتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات، به منظور کسب مزیت رقابتی عنوان انگليسي مقاله :: Product architecture organizational capabilities and IT integration for competitive advantage

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فناوری اطلاعات

دانلود مقاله isi تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فناوری اطلاعات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فناوری اطلاعات عنوان انگليسي مقاله :: Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل ترکیبی SWOT وAHP برای برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

دانلود مقاله isi مدل ترکیبی SWOT وAHP برای برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل ترکیبی SWOT وAHP برای برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای عنوان انگليسي مقاله :: SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

دانلود مقاله isi هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری عنوان انگليسي مقاله :: Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بخش های خرده‌ فروشی و خدمات شرکت-های ژاپنی: توسعه وفاداری و بازده مالی

دانلود مقاله isi فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بخش های خرده‌ فروشی و خدمات شرکت-های ژاپنی: توسعه وفاداری و بازده مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بخش های خرده‌ فروشی و خدمات شرکت-های ژاپنی: توسعه وفاداری و بازده مالی عنوان انگليسي مقاله :: The CRM process in retail and service sector firms in Japan: Loyalty development and financial return

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ادغام منابع شرکت و قابلیت پیاده سازی سازمان هایCRM: مطالعه موردی از Fine-Equity Bankدر کشور کره

دانلود مقاله isi ادغام منابع شرکت و قابلیت پیاده سازی سازمان هایCRM: مطالعه موردی از Fine-Equity Bankدر کشور کره

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ادغام منابع شرکت و قابلیت پیاده سازی سازمان هایCRM: مطالعه موردی از Fine-Equity Bankدر کشور کره عنوان انگليسي مقاله :: Integration of firm’s resource and capability to implement enterprise CRM: A case study of a retail bank in Korea

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی یک مدل برای مدیریت کیفیت مقرون به صرفه اطلاعات در یک محیط مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در دنیای واقعی

دانلود مقاله isi بررسی یک مدل برای مدیریت کیفیت مقرون به صرفه اطلاعات در یک محیط مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در دنیای واقعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی یک مدل برای مدیریت کیفیت مقرون به صرفه اطلاعات در یک محیط مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در دنیای واقعی عنوان انگليسي مقاله :: Evaluating a model for cost-effective data quality management in a real-world CRM setting

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیرات e-CRM بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی بانک مشتری: مورد تایلند

دانلود مقاله isi تأثیرات e-CRM بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی بانک مشتری: مورد تایلند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیرات e-CRM بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی بانک مشتری: مورد تایلند عنوان انگليسي مقاله :: Effects of e-CRM on customer–bank relationship quality and outcomes: The case of Thailand

ادامه مطلب مقاله ::