خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن عنوان انگليسي مقاله :: R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

دانلود مقاله isi استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک عنوان انگليسي مقاله :: Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات عنوان انگليسي مقاله :: Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل عنوان انگليسي مقاله :: Design issues in Balanced Scorecards: The what and how of control

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی : آیا در محیط های پویا عمل می کند عنوان انگليسي مقاله :: Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رویکرد هم ترازی استراتژیک برای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار موثر : ایجاد ارتباط بین استراتژی فرآیندها و مشتریان برای مزیت رقابتی

دانلود مقاله isi رویکرد هم ترازی استراتژیک برای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار موثر : ایجاد ارتباط بین استراتژی فرآیندها و مشتریان برای مزیت رقابتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رویکرد هم ترازی استراتژیک برای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار موثر : ایجاد ارتباط بین استراتژی فرآیندها و مشتریان برای مزیت رقابتی عنوان انگليسي مقاله :: A strategic alignment approach for effective business process reengineering: linking strategy processes and customers for competitive advantage

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی عنوان انگليسي مقاله :: Information technology infrastructure organizational process redesign and business value: An empirical analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)

دانلود مقاله isi شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME) عنوان انگليسي مقاله :: ERP-based simulation as a learning environment for SME business

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

دانلود مقاله isi سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی عنوان انگليسي مقاله :: Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

دانلود مقاله isi بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی عنوان انگليسي مقاله :: Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد

دانلود مقاله isi آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد عنوان انگليسي مقاله :: Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance? An exploratory study

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi خلاقیت و بحران : تاثیر کار شاغلین خلاق بر بیکاری منطقه ای

دانلود مقاله isi خلاقیت و بحران : تاثیر کار شاغلین خلاق بر بیکاری منطقه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi خلاقیت و بحران : تاثیر کار شاغلین خلاق بر بیکاری منطقه ای عنوان انگليسي مقاله :: Creativity and the crisis: The impact of creative workers on regional unemployment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

دانلود مقاله isi سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت عنوان انگليسي مقاله :: Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

دانلود مقاله isi تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات عنوان انگليسي مقاله :: Decision-making impact on organizational learning and information overload

ادامه مطلب مقاله ::