خانه / مطالعات اسلامی

مطالعات اسلامی

دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه عنوان انگليسي مقاله :: Islamic perspectives on conflict management within project managed environments

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi آموزش امت با معرفی اخلاق علوم زیستی اسلامی در ژنتیک و بیوتکنولوژی مدرن

مقاله علمی انگلیسی و فارسی آموزش امت با معرفی اخلاق علوم زیستی اسلامی در ژنتیک و بیوتکنولوژی مدرن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi آموزش امت با معرفی اخلاق علوم زیستی اسلامی در ژنتیک و بیوتکنولوژی مدرن عنوان انگليسي مقاله :: Educating the Ummah by introducing Islamic bioethics in genetics and modern biotechnology

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

دانلود تحقیق مقاله isi آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی عنوان انگليسي مقاله :: Industrial Training: a Survey on its Effectiveness Among Undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi اهمیت یادگیری تاریخ و تمدن اسلامی مالزی در ایجاد سرمایه انسانی و هویت جامعه اسلامی در مالزی

دانلود تحقیق مقاله isi اهمیت یادگیری تاریخ و تمدن اسلامی مالزی در ایجاد سرمایه انسانی و هویت جامعه اسلامی در مالزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi اهمیت یادگیری تاریخ و تمدن اسلامی مالزی در ایجاد سرمایه انسانی و هویت جامعه اسلامی در مالزی عنوان انگليسي مقاله :: The Importance of Learning Islamic History and Civilization of Malaysia in the Building of Human Capital and Identity of the Muslim Society in Malaysia

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی عنوان انگليسي مقاله :: An Assessment of Teaching and Learning Methodology in Islamic Studies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام: مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی

دانلود تحقیق مقاله isi مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام: مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام: مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی عنوان انگليسي مقاله :: Entrepreneur’s Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش عنوان انگليسي مقاله :: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی عنوان انگليسي مقاله :: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف : مدل کسب وکار، بهره وری و ثبات

دانلود تحقیق مقاله isi مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف : مدل کسب وکار، بهره وری و ثبات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف : مدل کسب وکار، بهره وری و ثبات عنوان انگليسي مقاله :: Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability

ادامه مطلب مقاله ::