ترانسفورماتور

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان عنوان انگليسي مقاله :: Variable frequency transformer – a new alternative for asynchronous power transfer

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تخمین‌گر فازور میمیک تطبیقی مبتنی بر تبدیل فوریه‌ی گسسته برای کاربردهای رله دیستانس

دانلود مقاله isi تخمین‌گر فازور میمیک تطبیقی مبتنی بر تبدیل فوریه‌ی گسسته برای کاربردهای رله دیستانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخمین‌گر فازور میمیک تطبیقی مبتنی بر تبدیل فوریه‌ی گسسته برای کاربردهای رله دیستانس عنوان انگليسي مقاله :: A Discrete Fourier Transform-Based Adaptive Mimic Phasor Estimator for Distance Relaying Applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC عنوان انگليسي مقاله :: Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان عنوان انگليسي مقاله :: A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور

دانلود مقاله isi تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور عنوان انگليسي مقاله :: Experimental and Theoretical Analysis of Vacuum Circuit Breaker Prestrike Effect on a Transformer

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه عنوان انگليسي مقاله :: Reduced Rating VSC With a Zig-Zag Transformer for Current Compensation in a Three-Phase Four-Wire Distribution System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ملاحظات تنظیم رله‌ی دیستانس برای خط انتقال مجهز به STATCOM

دانلود مقاله isi ملاحظات تنظیم رله‌ی دیستانس برای خط انتقال مجهز به STATCOM

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ملاحظات تنظیم رله‌ی دیستانس برای خط انتقال مجهز به STATCOM عنوان انگليسي مقاله :: Considerations on distance relay setting for transmission line with STATCOM

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترانسفرمرهای پیزوالکتریک برای کاربردهای برداشت انرژی فوق ولتاژ پایین

دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله ترانسفرمرهای پیزوالکتریک برای کاربردهای برداشت انرژی فوق ولتاژ پایین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترانسفرمرهای پیزوالکتریک برای کاربردهای برداشت انرژی فوق ولتاژ پایین عنوان انگليسي مقاله :: Piezoelectric Transformers for Ultra-low Voltage Energy Harvesting Applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi درایو موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع Z اصلاح‌شده برای کاربردهای فوتوولتائیک خورشیدی

دانلود مقاله isi درایو موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع Z اصلاح‌شده برای کاربردهای فوتوولتائیک خورشیدی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi درایو موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع Z اصلاح‌شده برای کاربردهای فوتوولتائیک خورشیدی عنوان انگليسي مقاله :: Modified Z-Source Inverter Based Three Phase Induction Motor Drive for Solar PV Applications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس

دانلود مقاله isi تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس عنوان انگليسي مقاله :: Impact of UPFC on Power Swing Characteristic and Distance Relay Behavior

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس عنوان انگليسي مقاله :: Comparing Effects of SVC and STATCOM on Distance Relay Tripping Characteristic

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تنظیمات بُرد تطبیقی رله‌های دیستانس به کمک سنکروفازور در حضور UPFC

تنظیمات بُرد تطبیقی رله‌های دیستانس به کمک سنکروفازور در حضور UPFC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تنظیمات بُرد تطبیقی رله‌های دیستانس به کمک سنکروفازور در حضور UPFC عنوان انگليسي مقاله :: Synchrophasor Assisted Adaptive Reach Setting of Distance Relays in Presence of UPFC

ادامه مطلب مقاله ::