خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدیدپذیر

دانلود مقاله isi مدلسازی و تست یک مبدل انرژی بادی خودکفای مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

دانلود مقاله isi مدلسازی و تست یک مبدل انرژی بادی خودکفای مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی و تست یک مبدل انرژی بادی خودکفای مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم عنوان انگليسي مقاله :: Modeling and Test of a PM Synchronous Generator Based Small Stand Alone Wind Energy Converter

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا

دانلود مقاله isi یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا عنوان انگليسي مقاله :: A methodology for validating the renewable energy data in EU

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی پیل سوختی

دانلود مقاله isi مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی پیل سوختی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی پیل سوختی عنوان انگليسي مقاله :: Novel High Step-Up DC–DC Converter for Fuel Cell Energy Conversion System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Fault Ride-Through of a DFIG Wind Turbine Using a Dynamic Voltage Restorer During Symmetrical and Asymmetrical Grid Faults

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه

دانلود مقاله isi استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پاسخ تقاضا در یک سیستم ایزوله با ترکیب بالای انرژی بادی

دانلود مقاله isi پاسخ تقاضا در یک سیستم ایزوله با ترکیب بالای انرژی بادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پاسخ تقاضا در یک سیستم ایزوله با ترکیب بالای انرژی بادی عنوان انگليسي مقاله :: Demand Response in an Isolated System with high Wind Integration

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

دانلود مقاله isi بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS عنوان انگليسي مقاله :: Power quality improvement for grid connected wind energy system using FACTS device

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی

دانلود مقاله isi یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی عنوان انگليسي مقاله :: A Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization in Unit Commitment With Wind Power Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی حلقه های کوچک سری

دانلود مقاله isi تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی حلقه های کوچک سری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی حلقه های کوچک سری عنوان انگليسي مقاله :: Power Losses in Long String and Parallel-Connected Short Strings of Series-Connected Silicon-Based Photovoltaic Modules Due to Partial Shading Conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع

دانلود مقاله isi ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع عنوان انگليسي مقاله :: Integration of a hybrid fuel cell-battery system to a distribution grid

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مواد انرژی خورشیدی و پیل(سلول)های خورشیدی طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته-نازک یکپارچه: ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری

دانلود مقاله isi مواد انرژی خورشیدی و پیل(سلول)های خورشیدی طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته-نازک یکپارچه: ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مواد انرژی خورشیدی و پیل(سلول)های خورشیدی طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته-نازک یکپارچه: ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری عنوان انگليسي مقاله :: Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules: Architecture of polymer solar cells

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان عنوان انگليسي مقاله :: Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع اقتصادی بار

دانلود مقاله isi وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع اقتصادی بار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع اقتصادی بار عنوان انگليسي مقاله :: Inclusion of Short Duration Wind Variations in Economic Load Dispatch

ادامه مطلب مقاله ::