خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی

تولید انرژی الکتریکی

دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان عنوان انگليسي مقاله :: Investigation of Anti-Islanding Protection of Power Converter Based Distributed Generators Using Frequency Domain Analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG

دانلود مقاله isi عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG عنوان انگليسي مقاله :: Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی عنوان انگليسي مقاله :: Combined Local and Remote Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Induction Machine Distributed Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین

دانلود مقاله isi یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین عنوان انگليسي مقاله :: An Accurate Power Control Strategy for Power-Electronics-Interfaced Distributed Generation Units Operating in a Low-Voltage Multibus Microgrid

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بهره‌برداری پیشرفته از منابع کنترل ولتاژ در تولید پراکنده

دانلود مقاله isi بهره‌برداری پیشرفته از منابع کنترل ولتاژ در تولید پراکنده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهره‌برداری پیشرفته از منابع کنترل ولتاژ در تولید پراکنده عنوان انگليسي مقاله :: Enhanced Utilization of Voltage Control Resources With Distributed Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی عنوان انگليسي مقاله :: A Novel Hybrid Network Architecture to Increase DG Insertion in Electrical Distribution Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

دانلود مقاله isi تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک عنوان انگليسي مقاله :: Practical Commitment of Combined Cycle Plants using Dynamic Programming

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار عنوان انگليسي مقاله :: Implementation of Distributed Generation (IDG) algorithm for performance enhancement of distribution feeder under extreme load growth

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با تولید پراکنده

دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با تولید پراکنده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با تولید پراکنده عنوان انگليسي مقاله :: DG integrated multistage distribution system expansion planning

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله

دانلود مقاله isi بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله عنوان انگليسي مقاله :: Multi-Objective Service Restoration for Blackout of Distribution System with Distributed Generators based on Multi-agent GA

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تعیین مکان و اندازه‌ی بهینه‌ی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هارمونیک‌ها و محدودیت‌های هماهنگی حفاظتی

دانلود مقاله isi تعیین مکان و اندازه‌ی بهینه‌ی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هارمونیک‌ها و محدودیت‌های هماهنگی حفاظتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعیین مکان و اندازه‌ی بهینه‌ی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هارمونیک‌ها و محدودیت‌های هماهنگی حفاظتی عنوان انگليسي مقاله :: Determining Optimal Location and Size of Distributed Generation Resources Considering Harmonic and Protection Coordination Limits

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب عنوان انگليسي مقاله :: Mitigation of Multiple Voltage Dips in a Weak Grid Using Wind and Hydro-based Distributed Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi رابط تولید پراکنده (DG) تعاملی برای بهره‌برداری از ریزشبکۀ قابل انعطاف در سیستم های توزیع هوشمند

دانلود مقاله isi رابط تولید پراکنده (DG) تعاملی برای بهره‌برداری از ریزشبکۀ قابل انعطاف در سیستم های توزیع هوشمند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رابط تولید پراکنده (DG) تعاملی برای بهره‌برداری از ریزشبکۀ قابل انعطاف در سیستم های توزیع هوشمند عنوان انگليسي مقاله :: Interactive Distributed Generation Interface for Flexible Micro-Grid Operation in Smart Distribution Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع

دانلود مقاله isi ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع عنوان انگليسي مقاله :: A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر

دانلود مقاله isi استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر عنوان انگليسي مقاله :: Application of Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Units

ادامه مطلب مقاله ::