توان الکتریکی

دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده

تامین توان راکتیو و کنترل ولتاژ، نوعی کلیدی از خدمات جانبی در بازار برق تجدید ساختار شده می باشد. در این مقاله، مروری بر برخی مسایل مهم تامین توان راکتیو، شامل تحلیل هزینه، قیمت گذاری توان راکتیو، و ارزیابی، ارایه می شود. یک پخش بار بهینه (OPF) نیز مبنی بر نظریه ی قیمت گذاری زمان واقعی، بکار می رود. دو تابع دف به ترتیب مدل سازی می شوند: کمینه کردن تلفات شبکه، و کمینه کردن هزینه های کل برای تامین توان راکتیو. همچنین، از یک الگوریتم ژنتیک (GA) با مقادیر واقعی نیز، برای کمک به یافتن بهینه ی کلی و بررسی راه حل ها، استفاده می شود. همچنین، در بررسی ها از سیستم 30-شینه IEEE استفاده می شود.

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power and Voltage Control in Deregulated Environment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power Generation Management for the Improvement of Power System Voltage Stability Margin

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده

دانلود مقاله isi دسته‌بندی‌کنندۀ زمان واقعی اغتشاشات کیفیت توان مبتنی بر DSP-FPGA

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده عنوان انگليسي مقاله :: Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC) عنوان انگليسي مقاله :: Direct Active and Reactive Power Regulation of DFIG Using Sliding-Mode Control Approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

دانلود مقاله isi جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power Aspects in Reliability Assessment of Power Systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi توزیع توان راکتیو با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق

دانلود مقاله isi توزیع توان راکتیو با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توزیع توان راکتیو با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق عنوان انگليسي مقاله :: Dispatching Reactive Power Considering All Providers in Competitive Electricity Markets

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق

دانلود مقاله isi استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق عنوان انگليسي مقاله :: Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricity market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا

دانلود مقاله isi طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا عنوان انگليسي مقاله :: Design of Active Power Filter for Low Voltage and High Current Switching Power Supply

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک دسته‌بندی‌کننده کیفیت توان کارآمد با استفاده از تبدیل موجک و ماشین‌های بردار پشتیبان

دانلود مقاله isi یک دسته‌بندی‌کننده کیفیت توان کارآمد با استفاده از تبدیل موجک و ماشین‌های بردار پشتیبان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک دسته‌بندی‌کننده کیفیت توان کارآمد با استفاده از تبدیل موجک و ماشین‌های بردار پشتیبان عنوان انگليسي مقاله :: An Analytical Approach for Reliability Evaluation of Distribution Systems Containing Dispatchable and Nondispatchable Renewable DG Units

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi راهبردهایی برای پایش کیفیت توان نتایج برگرفته از کار تحقیقی CIGRE/CIRED JWG

دانلود مقاله isi راهبردهایی برای پایش کیفیت توان نتایج برگرفته از کار تحقیقی CIGRE/CIRED JWG

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهبردهایی برای پایش کیفیت توان نتایج برگرفته از کار تحقیقی CIGRE/CIRED JWG عنوان انگليسي مقاله :: Guidelines for Power Quality Monitoring – Results from CIGRE/CIRED JWG C4.112

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پایش کیفیت توان داخل پست قدرت فشار قوی ترنزالکتریکا

دانلود مقاله isi تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پایش کیفیت توان داخل پست قدرت فشار قوی ترنزالکتریکا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پایش کیفیت توان داخل پست قدرت فشار قوی ترنزالکتریکا عنوان انگليسي مقاله :: Software and Hardware Equipment Power Quality Monitoring Inside a Transelectrica High Voltage Power Station

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته

دانلود مقاله isi کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته عنوان انگليسي مقاله :: Decentralized Reactive Power Control for Advanced Distribution Automation Systems

ادامه مطلب مقاله ::