خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

دانلود مقاله isi مدلسازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورتر PWM

دانلود مقاله isi مدلسازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورتر PWM

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورتر PWM عنوان انگليسي مقاله :: Modeling of motor bearing currents in PWM inverter drives

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری

- این مفاله نحوۀ تعیین ضخامت حلقۀ هیسترزیس موتور هیسترزیس با استفاده از روش المان محدود در ترکیب با یک مدل هیسترزیس برداری را ارائه می‌کند. با کمک دامنه و جهت شدت میدان مغناطیسی، مغناطیسی‌شدن هر عنصر حلقوی توسط مدل هیسترزیس برداری محاسبه شده و گشتاور را می‌توان از مجموع برداری هر گشتاور مربوط به هر عنصر و یا از مساحت حلقۀ هیسترزیس بدست آورد. با توجه به این محاسبات مشخص شد که گشتاور موتور با ضخامت حلقه متناسب نیست. در نتیجه، ضخامت بهینۀ حلقۀ هیسترزیس وجود دارد و آن را می‌توان با روش ارائه شده تعیین کرد.

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری عنوان انگليسي مقاله :: Torque Calculation of Hysteresis Motor Using Vector Hysteresis Model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند عنوان انگليسي مقاله :: Derating of induction motors operating with a combination of unbalanced voltages and over or undervoltages

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ) عنوان انگليسي مقاله :: modelling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحلیل دینامیک سازه‌ای یک ماشین القایی وابسته به تزویج محفظۀ استاتور

دانلود مقاله isi تحلیل دینامیک سازه‌ای یک ماشین القایی وابسته به تزویج محفظۀ استاتور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحلیل دینامیک سازه‌ای یک ماشین القایی وابسته به تزویج محفظۀ استاتور عنوان انگليسي مقاله :: Structure-Dynamic Analysis of an Induction Machine Depending on Stator–Housing Coupling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن عنوان انگليسي مقاله :: Diagnosis of Induction Machines’ Rotor Faults in Time-Varying Conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه

دانلود مقاله isi عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Operation of Grid-Connected DFIG Under Unbalanced Grid Voltage Condition

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز عنوان انگليسي مقاله :: Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تشخیص مغناطیس‌زدایی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سرعت متغیر

ترجمه download مقاله رايگان تشخیص مغناطیس‌زدایی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سرعت متغیر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تشخیص مغناطیس‌زدایی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سرعت متغیر عنوان انگليسي مقاله :: Demagnetization diagnosis in permanent magnet synchronous motors under non-stationary speed conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک روش جاروب رو به عقب برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

دانلود مقاله isi یک روش جاروب رو به عقب برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع عنوان انگليسي مقاله :: A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi یک پیش تحریک پیشرفته DC با کنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالا

دانلود مقاله isi یک پیش تحریک پیشرفته DC با کنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک پیش تحریک پیشرفته DC با کنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالا عنوان انگليسي مقاله :: An Enhanced DC Preexcitation With Effective Flux-Linkage Control for the High-Power Induction Motor Drive System

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP عنوان انگليسي مقاله :: A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبود یافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم

دانلود مقاله isi طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبود یافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبود یافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم عنوان انگليسي مقاله :: Comparison of Induction and PM Synchronous Motor Drives for EV Application Including Design Examples

ادامه مطلب مقاله ::