شبکه توزیع

دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده عنوان انگليسي مقاله :: Defining Control Strategies for Analysing MicroGrids Islanded Operation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل متمرکز به منظور بهینه‌سازی عملکرد ریز شبکه‌ها

دانلود مقاله isi کنترل متمرکز به منظور بهینه‌سازی عملکرد ریزشبکه‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل متمرکز به منظور بهینه‌سازی عملکرد ریزشبکه‌ها عنوان انگليسي مقاله :: Centralized Control for Optimizing Microgrids Operation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای) عنوان انگليسي مقاله :: Unit commitment by dynamic programming for microgrid operational planning optimization and emission reduction

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد شبکۀ هوشمند با روش جدید حفاظت هماهنگ شدۀ سلسله مراتبی

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد شبکۀ هوشمند با روش جدید حفاظت هماهنگ شدۀ سلسله مراتبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهبود عملکرد شبکۀ هوشمند با روش جدید حفاظت هماهنگ شدۀ سلسله مراتبی عنوان انگليسي مقاله :: Improving Smart Grid Operation with New Hierarchically Coordinated Protection Approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین

دانلود مقاله isi کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC: تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین عنوان انگليسي مقاله :: Intelligent Frequency Control in an AC Microgrid: Online PSO-Based Fuzzy Tuning Approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طرح مدیریت کلید برای ارتباطات ایمن زیر ساخت سنجش پیشرفته در شبکه هوشمند

دانلود مقاله isi طرح مدیریت کلید برای ارتباطات ایمن زیر ساخت سنجش پیشرفته در شبکه هوشمند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح مدیریت کلید برای ارتباطات ایمن زیرساخت سنجش پیشرفته در شبکه هوشمند عنوان انگليسي مقاله :: A Key Management Scheme for Secure Communications of Advanced Metering Infrastructure in Smart Grid

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریزشبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل عنوان انگليسي مقاله :: A New Control Strategy for a Multi-Bus MV Microgrid Under Unbalanced Conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل نظارتی یک ریزشبکۀ DC تنظیم شدۀ دروپ تطبیقی با قابلیت مدیریت باتری

دانلود مقاله isi کنترل نظارتی یک ریزشبکۀ DC تنظیم شدۀ دروپ تطبیقی با قابلیت مدیریت باتری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل نظارتی یک ریزشبکۀ DC تنظیم شدۀ دروپ تطبیقی با قابلیت مدیریت باتری عنوان انگليسي مقاله :: Supervisory Control of an Adaptive-Droop Regulated DC Microgrid With Battery Management Capability

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیاده‌سازی مبتنی بر میان‌ افزارِ پایش ریزشبکۀ هوشمند با استفاده از سرویس توزیع داده روی شبکه‌های IP

دانلود مقاله isi پیاده‌سازی مبتنی بر میان‌ افزارِ پایش ریزشبکۀ هوشمند با استفاده از سرویس توزیع داده روی شبکه‌های IP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیاده‌سازی مبتنی بر میان‌افزارِ پایش ریزشبکۀ هوشمند با استفاده از سرویس توزیع داده روی شبکه‌های IP عنوان انگليسي مقاله :: Middleware-based Implementation of Smart Microgrid Monitoring Using Data Distribution Service over IP Networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تحقیق بر روی راهبرد بهره‌برداری برق از شبکۀ برق هوشمند در ترکیب با سیستم ریزشبکه (میکروگرید)

دانلود مقاله isi تحقیق بر روی راهبرد بهره‌برداری برق از شبکۀ برق هوشمند در ترکیب با سیستم ریزشبکه (میکروگرید)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقیق بر روی راهبرد بهره‌برداری برق از شبکۀ برق هوشمند در ترکیب با سیستم ریزشبکه (میکروگرید) عنوان انگليسي مقاله :: Research on the Power Utilization Strategy of Smart Power Community Integrated with Micro-grid System

ادامه مطلب مقاله ::