خانه / مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی برق و الکترونیک

دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS عنوان انگليسي مقاله :: Congestion management using demand response and FACTS devices

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیش‌بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک ELM ترکیبی برای بازار برق

دانلود مقاله isi پیش‌بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک ELM ترکیبی برای بازار برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیش‌بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک ELM ترکیبی برای بازار برق عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت‌ برق در یک بازار رقابتی به کمک روش هوشمند ترکیبی

دانلود مقاله isi پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت‌ برق در یک بازار رقابتی به کمک روش هوشمند ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت‌ برق در یک بازار رقابتی به کمک روش هوشمند ترکیبی عنوان انگليسي مقاله :: Short-term electricity prices forecasting in a competitive market by a hybrid intelligent approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi پیشنهادی برای مدل‌های استاندارد دینامیک VSC HVDC در مطالعات پایداری سیستم قدرت

دانلود مقاله isi پیشنهادی برای مدل‌های استاندارد دینامیک VSC HVDC در مطالعات پایداری سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیشنهادی برای مدل‌های استاندارد دینامیک VSC HVDC در مطالعات پایداری سیستم قدرت عنوان انگليسي مقاله :: A proposal for standard VSC HVDC dynamic models in power system stability studies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عوارض مبتنی بر تکنیک‌های سیستم موقعیت‌یاب خودرو

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عوارض مبتنی بر تکنیک‌های سیستم موقعیت‌یاب خودرو

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عوارض مبتنی بر تکنیک‌های سیستم موقعیت‌یاب خودرو عنوان انگليسي مقاله :: Design and implementation of electronic toll collection system based on vehicle positioning system techniques

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید عنوان انگليسي مقاله :: Profit based unit commitment and economic dispatch of IPPs with new technique

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تخصیص واحد مبنی بر سود برای GENCOها با استفاده از NACO موازی در یک گروه توزیعی

دانلود مقاله isi تخصیص واحد مبنی بر سود برای GENCOها با استفاده از NACO موازی در یک گروه توزیعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخصیص واحد مبنی بر سود برای GENCOها با استفاده از NACO موازی در یک گروه توزیعی عنوان انگليسي مقاله :: Profit based unit commitment for GENCOs using parallel NACO in a distributed cluster

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تقویت‌کننده‌های ولتاژ پایین بهره بالا با بار خازنی بزرگ در فناوری CMOS با اندازۀ ۹۰ نانومتری

دانلود مقاله isi تقویت‌کننده‌های ولتاژ پایین بهره بالا با بار خازنی بزرگ در فناوری CMOS با اندازۀ 90 نانومتری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تقویت‌کننده‌های ولتاژ پایین بهره بالا با بار خازنی بزرگ در فناوری CMOS با اندازۀ ۹۰ نانومتری عنوان انگليسي مقاله :: Low voltage high gain large capacitive load amplifiers in 90 nm CMOS technology

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه عنوان انگليسي مقاله :: Development of short-term reliability criterion for frequency regulation under high penetration of wind power with vehicle-to-grid support

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره عنوان انگليسي مقاله :: Power System Dynamic State Estimation Based on a New Particle Filter

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی عنوان انگليسي مقاله :: Bioinformatic searches using a single-chip shared-memory multiprocessor

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi طراحی PID مبتنی بر کنترل ماتریس دینامیکی برای دمای خروجی نفت باقی‌مانده در کوره‌ی زغال

دانلود مقاله isi طراحی PID مبتنی بر کنترل ماتریس دینامیکی برای دمای خروجی نفت باقی‌مانده در کوره‌ی زغال

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی PID مبتنی بر کنترل ماتریس دینامیکی برای دمای خروجی نفت باقی‌مانده در کوره‌ی زغال عنوان انگليسي مقاله :: Design of dynamic matrix control based PID for residual oil outlet temperature in a coke furnace

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی عنوان انگليسي مقاله :: A new method for standing phase angle reduction in system restoration by incorporating load pickup as a control means

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت عنوان انگليسي مقاله :: Improved synergetic excitation control for transient stability enhancement and voltage regulation of power systems

ادامه مطلب مقاله ::