خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / علوم اقتصادی (صفحه 2)

علوم اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله بازارهای بدهی و ساختار بدهی شرکتها در بازار در حال ظهور: مثال از آفریقای جنوبی

دانلود تحقيق مقاله بازارهای بدهی و ساختار بدهی شرکتها در بازار در حال ظهور: مثال از آفریقای جنوبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بازارهای بدهی و ساختار بدهی شرکتها در بازار در حال ظهور: مثال از آفریقای جنوبی عنوان انگليسي مقاله :: Debt markets and corporate debt structure in an emerging market: The South African example

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی کارای شاخصهای بازار سهام با استفاده بهینه سازی جستجوی باکتریایی تطبیقی(ABFO) و تکنیکهای مبتنی بر BFO

دانلود تحقيق مقاله پیش بینی کارای شاخصهای بازار سهام با استفاده بهینه سازی جستجوی باکتریایی تطبیقی(ABFO) و تکنیکهای مبتنی بر BFO

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش بینی کارای شاخصهای بازار سهام با استفاده بهینه سازی جستجوی باکتریایی تطبیقی(ABFO) و تکنیکهای مبتنی بر BFO عنوان انگليسي مقاله :: Efficient prediction of stock market indices using adaptive bacterial foraging optimization (ABFO) and BFO based techniques

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله طلوع سرمایه داری تنظیمی و افول استقلال حسابرس: بررسی انتقادی و تجربی از برخورد منافع حسابرسان

دانلود تحقيق مقاله طلوع سرمایه داری تنظیمی و افول استقلال حسابرس: بررسی انتقادی و تجربی از برخورد منافع حسابرسان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله طلوع سرمایه داری تنظیمی و افول استقلال حسابرس: بررسی انتقادی و تجربی از برخورد منافع حسابرسان عنوان انگليسي مقاله :: The rise of regulatory capitalism and the decline of auditor independence: A critical and experimental examination of auditors’ conflicts of interests

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ارتباط میان قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری: شواهدی از بازار نوظهور

دانلود تحقيق مقاله ارتباط میان قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری: شواهدی از بازار نوظهور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ارتباط میان قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری: شواهدی از بازار نوظهور عنوان انگليسي مقاله :: Relationship between oil prices, interest rate, and unemployment: Evidence from an emerging market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی سیاست پیشرفت (یا توسعه‌یافتگی) اقتصادی: تاثیرگذاری بر بستر سازمانی برای نوآوری در زمینه‌ی کارآفرینی

دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی سیاست پیشرفت (یا توسعه‌یافتگی) اقتصادی: تاثیرگذاری بر بستر سازمانی برای نوآوری در زمینه‌ی کارآفرینی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی سیاست پیشرفت (یا توسعه‌یافتگی) اقتصادی: تاثیرگذاری بر بستر سازمانی برای نوآوری در زمینه‌ی کارآفرینی عنوان انگليسي مقاله :: Foresight in economic development policy: Shaping the institutional context for entrepreneurial innovation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله توسعه فضای زیرزمینی شهری از منظر اقتصاد شهری

دانلود تحقيق مقاله توسعه فضای زیرزمینی شهری از منظر اقتصاد شهری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله توسعه فضای زیرزمینی شهری از منظر اقتصاد شهری عنوان انگليسي مقاله :: The Development of Urban Underground Space from the Perspective of Urban Economy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله متدلوژی نگهداری متمرکز بر اعتماد از تجهیزات با سطح دسترسی پایین

دانلود تحقيق مقاله متدلوژی نگهداری متمرکز بر اعتماد از تجهیزات با سطح دسترسی پایین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله متدلوژی نگهداری متمرکز بر اعتماد از تجهیزات با سطح دسترسی پایین عنوان انگليسي مقاله :: Financial leverage and managerial compensation: Evidence from the UK

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله گزارش دارایی های نامشهود: افشای داوطلبانه اقدامات شرکت های تجاری درجه یک نو ظهور

دانلود تحقيق مقاله گزارش دارایی های نامشهود: افشای داوطلبانه اقدامات شرکت های تجاری درجه یک نو ظهور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله گزارش دارایی های نامشهود: افشای داوطلبانه اقدامات شرکت های تجاری درجه یک نو ظهور عنوان انگليسي مقاله :: Reporting intangible assets: Voluntary disclosure practices of top emerging market companies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ترتیب‌گذاری چند محصولی و تعیین‌ اندازه-لات تحت عدم‌حتمیت: الگوریتم ممتیک

دانلود تحقيق مقاله ترتیب‌گذاری چند محصولی و تعیین‌ اندازه-لات تحت عدم‌حتمیت: الگوریتم ممتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ترتیب‌گذاری چند محصولی و تعیین‌ اندازه-لات تحت عدم‌حتمیت: الگوریتم ممتیک عنوان انگليسي مقاله :: Multi-product sequencing and lot-sizing under uncertainties: A memetic algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تجارت بین الملل، وفور منابع پایان پذیر و رشد اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله تجارت بین الملل، وفور منابع پایان پذیر و رشد اقتصادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تجارت بین الملل، وفور منابع پایان پذیر و رشد اقتصادی عنوان انگليسي مقاله :: International trade exhaustible-resource abundance and economic growth

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آیا شرایط اقتصاد کلان آمریکا بر بازارهای سهام در آسیا تاثیر می گذارد

دانلود تحقيق مقاله آیا شرایط اقتصاد کلان آمریکا بر بازارهای سهام در آسیا تاثیر می گذارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آیا شرایط اقتصاد کلان آمریکا بر بازارهای سهام در آسیا تاثیر می گذارد عنوان انگليسي مقاله :: Do US macroeconomic conditions affect Asian stock markets

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات : توضیح و تأمل

دانلود تحقيق مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات : توضیح و تأمل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات : توضیح و تأمل عنوان انگليسي مقاله :: Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل همکاری مبتنی بر توسعه اقتصادی محلی (LED) و خدمات حمایت برای کارآفرینان نوظهور گردشگری در شهرداری جورج، استان کیپ غربی،RSA

دانلود تحقيق مقاله تحلیل همکاری مبتنی بر توسعه اقتصادی محلی (LED) و خدمات حمایت برای کارآفرینان نوظهور گردشگری در شهرداری جورج، استان کیپ غربی،RSA

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل همکاری مبتنی بر توسعه اقتصادی محلی (LED) و خدمات حمایت برای کارآفرینان نوظهور گردشگری در شهرداری جورج، استان کیپ غربی،RSA عنوان انگليسي مقاله :: Analysis of local economic development (LED) initiated partnership and support services for emerging tourism entrepreneurs in George municipality, Western Cape Province, RSA

ادامه مطلب مقاله ::