خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی

اقتصاد و علوم اقتصادی

دانلود تحقيق مقاله عدم اطمینان اقتصاد کلان و وام بانکی: مورد اوکراین

دانلود تحقيق مقاله عدم اطمینان اقتصاد کلان و وام بانکی: مورد اوکراین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله عدم اطمینان اقتصاد کلان و وام بانکی: مورد اوکراین عنوان انگليسي مقاله :: Macroeconomic uncertainty and bank lending: The case of Ukraine

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله کشش تقاضا در تجارت بین‌المللی: آیا این کشش واقعاً پایین است

دانلود تحقيق مقاله کشش تقاضا در تجارت بین‌المللی: آیا این کشش واقعاً پایین است

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله کشش تقاضا در تجارت بین‌المللی: آیا این کشش واقعاً پایین است عنوان انگليسي مقاله :: Demand elasticities in international trade: are they really low

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نوسانات نرخ ارز و تجارت بین المللی: تحلیل تعادل عمومی

دانلود تحقيق مقاله نوسانات نرخ ارز و تجارت بین المللی: تحلیل تعادل عمومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نوسانات نرخ ارز و تجارت بین المللی: تحلیل تعادل عمومی عنوان انگليسي مقاله :: Exchange rate volatility and international trade: A general-equilibrium analysis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پویایی تورم و جایگزینی ارز در اقتصاد باز کوچک

دانلود تحقيق مقاله پویایی تورم و جایگزینی ارز در اقتصاد باز کوچک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پویایی تورم و جایگزینی ارز در اقتصاد باز کوچک عنوان انگليسي مقاله :: The dynamics of inflation and currency substitution in a small open economy

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه عنوان انگليسي مقاله :: Health economics and applications in developing countries

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط : تجزیه و تحلیلی از صنعت چاپ سیلک‌اسکرین انگلستان

دانلود تحقيق مقاله هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط : تجزیه و تحلیلی از صنعت چاپ سیلک‌اسکرین انگلستان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط : تجزیه و تحلیلی از صنعت چاپ سیلک‌اسکرین انگلستان عنوان انگليسي مقاله :: Strategic intent in the management of the green environment within SMEs: An analysis of the UK screen-printing sector

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه عنوان انگليسي مقاله :: Modelling the world oil market: Assessment of a quarterly econometric model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدلی برای پیش بینی فناوری های مخرب در توسعه ی اقتصادی استراتژیک منطقه ای

دانلود تحقيق مقاله مدلی برای پیش بینی فناوری های مخرب در توسعه ی اقتصادی استراتژیک منطقه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدلی برای پیش بینی فناوری های مخرب در توسعه ی اقتصادی استراتژیک منطقه ای عنوان انگليسي مقاله :: A model for disruptive technology forecasting in strategic regional economic development

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی عنوان انگليسي مقاله :: Computing general equilibrium models with occupational choice and financial frictions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی عنوان انگليسي مقاله :: Understanding the dynamic effects of government spending on foreign trade

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه عنوان انگليسي مقاله :: Nominal exchange rate flexibility and real exchange rate adjustment: New evidence from dual exchange rates in developing countries

ادامه مطلب مقاله ::