خانه / معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی

دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های برق حرارتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پایداری، روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره ی ترکیبی عنوان انگليسي مقاله :: Evaluating the performance of thermal power enterprises using sustainability balanced scorecard, fuzzy Delphic and hybrid multi-criteria decision making approaches for sustainability

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi بررسی پشتیبانی از تصمیم و مدیریت پروژه‌های بخش نفت و گاز

مقاله علمی انگلیسی و فارسی بررسی پشتیبانی از تصمیم و مدیریت پروژه‌های بخش نفت و گاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi بررسی پشتیبانی از تصمیم و مدیریت پروژه‌های بخش نفت و گاز عنوان انگليسي مقاله :: Exploring Decision Support and Strategic Project Management in the Oil and Gas Sector

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم عنوان انگليسي مقاله :: Knowledge entrainment and project management: The case of large-scale transformation projects

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری عنوان انگليسي مقاله :: The integrative role of the project management office in the front end of innovation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها عنوان انگليسي مقاله :: Project management knowledge and skills for green construction: Overcoming challenges

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد مهندسی ساخت عنوان انگليسي مقاله :: Evolutionary optimization of model specification searches between project management knowledge and construction engineering performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT عنوان انگليسي مقاله :: Statistical Indicators for Measuring Innovation in IT Project Management

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه DMAIC شش سیگما و تاثیرش بر عملکرد سازمانی عنوان انگليسي مقاله :: Structural equation modelling on knowledge creation in Six Sigma DMAIC project and its impact on organizational performance

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز عنوان انگليسي مقاله :: Safety, Space and Structure Quality Requirements in Construction Scheduling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi در خصوص زیبایی معماری سبز اکسپو و توسعه پایدار – در نظرگرفتن پاویون چین

دانلود تحقیق مقاله isi در خصوص زیبایی معماری سبز اکسپو و توسعه پایدار - در نظرگرفتن پاویون چین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi در خصوص زیبایی معماری سبز اکسپو و توسعه پایدار – در نظرگرفتن پاویون چین عنوان انگليسي مقاله :: On the Beauty of Green Expo Architecture and Sustainable Development-Taking “China Pavilion” As An Example

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه عنوان انگليسي مقاله :: Teaching/Learning Strategies Through Art: Theatre and Basic Design Education

ادامه مطلب مقاله ::