خانه / حسابداری و حسابرسی (صفحه 3)

حسابداری و حسابرسی

دانلود تحقيق مقاله تاثیر تغییر حسابدرای هزینه بر عملکرد شرکت های تولیدی

دانلود تحقيق مقاله تاثیر تغییر حسابدرای هزینه بر عملکرد شرکت های تولیدی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر تغییر حسابدرای هزینه بر عملکرد شرکت های تولیدی عنوان انگليسي مقاله :: Influence of cost accounting change on performance of manufacturing firms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سوالاتی پیرامون معرفی و آموزش استانداردهای بین‌المللی در گرجستان

دانلود تحقيق مقاله سوالاتی پیرامون معرفی و آموزش استانداردهای بین‌المللی در گرجستان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سوالاتی پیرامون معرفی و آموزش استانداردهای بین‌المللی در گرجستان عنوان انگليسي مقاله :: Questions of Introducing and Teaching International Standards in Georgia

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه

دانلود تحقيق مقاله وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه عنوان انگليسي مقاله :: ۲۲۲۲

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تاثیر بهره مندی از راهنمای تکمیلی در مورد «استانداردهای گزارشگریمالی بین المللی» بر قضاوتگری حسابداران

دانلود تحقيق مقاله تاثیر بهره مندی از راهنمای تکمیلی در مورد «استانداردهای گزارشگریمالی بین المللی» بر قضاوتگری حسابداران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تاثیر بهره مندی از راهنمای تکمیلی در مورد «استانداردهای گزارشگریمالی بین المللی» بر قضاوتگری حسابداران عنوان انگليسي مقاله :: Impacts of Additional Guidance Provided on International Financial Reporting Standards on the Judgments of Accountants

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات

دانلود تحقيق مقاله سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات عنوان انگليسي مقاله :: Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی

دانلود تحقيق مقاله تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی عنوان انگليسي مقاله :: Integrating sustainability into innovation project portfolio management – A strategic perspective

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید

دانلود تحقيق مقاله یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید عنوان انگليسي مقاله :: Integrating skills profiling and purchasing portfolio management: An opportunity for building purchasing capability

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال

دانلود تحقيق مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال عنوان انگليسي مقاله :: The adoption of International Financial Reporting Standards in a non-colonized developing country: The case of Nepal

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی موجودی محصول در بنگاه کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سبد بازار و شبکه‌های عصبی

دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی موجودی محصول در بنگاه کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سبد بازار و شبکه‌های عصبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش‌بینی موجودی محصول در بنگاه کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سبد بازار و شبکه‌های عصبی عنوان انگليسي مقاله :: Product Inventory Predictions at Small Medium Enterprise Using Market Basket Analysis Approach-Neural Networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های فردی در قضاوت‌های حسابداری مدیریتی و تصمیم‌گیری

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های فردی در قضاوت‌های حسابداری مدیریتی و تصمیم‌گیری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های فردی در قضاوت‌های حسابداری مدیریتی و تصمیم‌گیری عنوان انگليسي مقاله :: Individual differences in managerial accounting judgments and decision making

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت عنوان انگليسي مقاله :: Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله لزوم معرفی قوانین حسابداری و ارزش متعارف در چارچوب مفهومی

دانلود تحقيق مقاله لزوم معرفی قوانین حسابداری و ارزش متعارف در چارچوب مفهومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله لزوم معرفی قوانین حسابداری و ارزش متعارف در چارچوب مفهومی عنوان انگليسي مقاله :: The Necessity to Introduce the Accounting Rules and Fair Value in the Conceptual Framework

ادامه مطلب مقاله ::