خانه / حسابداری و حسابرسی (صفحه 2)

حسابداری و حسابرسی

دانلود تحقيق مقاله اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

دانلود تحقيق مقاله اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی عنوان انگليسي مقاله :: The reform of accounting standards and audit pricing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله شواهدی تجربی از ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS در شرکت های چینی عضو بورس

دانلود تحقيق مقاله شواهدی تجربی از ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS در شرکت های چینی عضو بورس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله شواهدی تجربی از ارتباط حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و IFRS در شرکت های چینی عضو بورس عنوان انگليسي مقاله :: Corporate governance earnings management and IFRS: Empirical evidence from Chinese domestically listed companies

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تأثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری بر افزایش کیفیت سود

دانلود تحقيق مقاله تأثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری بر افزایش کیفیت سود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تأثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری بر افزایش کیفیت سود عنوان انگليسي مقاله :: Improving earnings quality: The effect of reporting incentives and accounting standards

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تحلیل کیفیت، مقصود و ذیحسابی مکاتبات و گزارش سازمانی: جهاتی برای تحقیق آتی

دانلود تحقيق مقاله تحلیل کیفیت، مقصود و ذیحسابی مکاتبات و گزارش سازمانی: جهاتی برای تحقیق آتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تحلیل کیفیت، مقصود و ذیحسابی مکاتبات و گزارش سازمانی: جهاتی برای تحقیق آتی عنوان انگليسي مقاله :: Analyzing the quality, meaning and accountability of organizational reporting and communication: Directions for future research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تصویب عوامل تعیین کننده استانداردهای حسابداری بین المللی IAS/IFRS توسط کشورهای درحال توسعه

دانلود تحقيق مقاله تصویب عوامل تعیین کننده استانداردهای حسابداری بین المللی IAS/IFRS توسط کشورهای درحال توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تصویب عوامل تعیین کننده استانداردهای حسابداری بین المللی IAS/IFRS توسط کشورهای درحال توسعه عنوان انگليسي مقاله :: Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by the developing countries

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص

دانلود تحقيق مقاله تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص عنوان انگليسي مقاله :: Shortage function and portfolio selection: On some special cases and extensions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله ابتکاری ترکیبی برای حل مساله مسیریابی محل موجودی با استفاده از تقاضای قطعی

دانلود تحقيق مقاله ابتکاری ترکیبی برای حل مساله مسیریابی محل موجودی با استفاده از تقاضای قطعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله ابتکاری ترکیبی برای حل مساله مسیریابی محل موجودی با استفاده از تقاضای قطعی عنوان انگليسي مقاله :: Hybrid heuristic for the inventory location-routing problem with deterministic demand

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تغییرات در ارزش‌مداری اطلاعات حسابداری در طول زمان شواهدی از بازار نوظهور چین

دانلود تحقيق مقاله تغییرات در ارزش‌مداری اطلاعات حسابداری در طول زمان شواهدی از بازار نوظهور چین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تغییرات در ارزش‌مداری اطلاعات حسابداری در طول زمان شواهدی از بازار نوظهور چین عنوان انگليسي مقاله :: Changes in the value relevance of accounting information over time: Evidence from the emerging market of China

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله گفتگوهای انتقادی، مجادله‌های کثرت‌گرایی و سیستم‌های اطلاعات حسابداری

دانلود تحقيق مقاله گفتگوهای انتقادی، مجادله‌های کثرت‌گرایی و سیستم‌های اطلاعات حسابداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله گفتگوهای انتقادی، مجادله‌های کثرت‌گرایی و سیستم‌های اطلاعات حسابداری عنوان انگليسي مقاله :: Critical dialogics, agonistic pluralism, and accounting information systems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مبانی: منظور از حسابداری محیطی (و اجتماعی) چه بوده و هدف آن چیست؟ واکنش به تورنتون

دانلود تحقيق مقاله مبانی: منظور از حسابداری محیطی (و اجتماعی) چه بوده و هدف آن چیست؟ واکنش به تورنتون

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مبانی: منظور از حسابداری محیطی (و اجتماعی) چه بوده و هدف آن چیست؟ واکنش به تورنتون عنوان انگليسي مقاله :: Back to basics: What do we mean by environmental (and social) accounting and what is it for?—A reaction to Thornton

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله چشم انداز بنیاد گرایی در حسابداری و مفاهیم مرتبط با تحقیقات حسابداری

دانلود تحقيق مقاله چشم انداز بنیاد گرایی در حسابداری و مفاهیم مرتبط با تحقیقات حسابداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله چشم انداز بنیاد گرایی در حسابداری و مفاهیم مرتبط با تحقیقات حسابداری عنوان انگليسي مقاله :: A fundamentalist perspective on accounting and implications for accounting research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله بازتاب هایی درمورد کاربرد و امکان نظریه ساختاربندی در پژوهش حسابداری

دانلود تحقيق مقاله بازتاب هایی درمورد کاربرد و امکان نظریه ساختاربندی در پژوهش حسابداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بازتاب هایی درمورد کاربرد و امکان نظریه ساختاربندی در پژوهش حسابداری عنوان انگليسي مقاله :: Reflections on the application of and potential for structuration theory in accounting research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله افزایش بهره وری مدیریتی شرکت های تابعه با تغییر سیستم حسابداری

دانلود تحقيق مقاله افزایش بهره وری مدیریتی شرکت های تابعه با تغییر سیستم حسابداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله افزایش بهره وری مدیریتی شرکت های تابعه با تغییر سیستم حسابداری عنوان انگليسي مقاله :: Increase in Managerial Efficiency of Subsidiaries by Transformation of Accounting System

ادامه مطلب مقاله ::