خانه / حسابداری و حسابرسی / ریاضی و حسابداری

ریاضی و حسابداری

دانلود تحقيق مقاله بررسی مسائل اندازه‌گیری و جهت‌های استراتژیک در مدل پرتفولیو خرید کرالجیک

دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله بررسی مسائل اندازه‌گیری و جهت‌های استراتژیک در مدل پرتفولیو خرید کرالجیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله بررسی مسائل اندازه‌گیری و جهت‌های استراتژیک در مدل پرتفولیو خرید کرالجیک عنوان انگليسي مقاله :: Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی عنوان انگليسي مقاله :: Towards the global adoption of XBRL using International Financial Reporting Standards (IFRS)

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران عنوان انگليسي مقاله :: Culture management accounting and managerial performance: Focus Iran

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله محافظه‌کاری حسابداری در حالت عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران اکثریت و اقلیت

دانلود تحقيق مقاله محافظه‌کاری حسابداری در حالت عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران اکثریت و اقلیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله محافظه‌کاری حسابداری در حالت عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران اکثریت و اقلیت عنوان انگليسي مقاله :: Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی

دانلود تحقيق مقاله استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی عنوان انگليسي مقاله :: International Financial Reporting Standards and the quality of financial statement information

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی

دانلود تحقيق مقاله مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی عنوان انگليسي مقاله :: Project portfolio management: An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله مسائل موجود بین رابطه‌ی نظریه و عمل در حسابداری مدیریت

دانلود تحقيق مقاله مسائل موجود بین رابطه‌ی نظریه و عمل در حسابداری مدیریت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مسائل موجود بین رابطه‌ی نظریه و عمل در حسابداری مدیریت عنوان انگليسي مقاله :: Issues in the relationship between theory and practice in management accounting

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله پرکردن شکاف پارادایم در تحقیقات حسابداری مدیریت: بررسی نقش روش رویکردهای مختلط

دانلود تحقيق مقاله پرکردن شکاف پارادایم در تحقیقات حسابداری مدیریت: بررسی نقش روش رویکردهای مختلط

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پرکردن شکاف پارادایم در تحقیقات حسابداری مدیریت: بررسی نقش روش رویکردهای مختلط عنوان انگليسي مقاله :: Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند عنوان انگليسي مقاله :: Does management accounting play role in planning process

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله معرفی حسابداری تعهدی در بخش عمومی – یک مطالعه مورد از خودسازی عنوان انگليسي مقاله :: Accrual accounting representations in the public sector—A case of autopoiesis

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد عنوان انگليسي مقاله :: Structuration theory in accounting research: Applications and applicability

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود تحقيق مقاله تصمیم گیری‌های مدیریتی و اطلاعات حسابداری مالی

دانلود تحقيق مقاله تصمیم گیری‌های مدیریتی و اطلاعات حسابداری مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تصمیم گیری‌های مدیریتی و اطلاعات حسابداری مالی عنوان انگليسي مقاله :: Managerial Decision-Making and Financial Accounting Information

ادامه مطلب مقاله ::