خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi تعادل کار و زندگی:آیا رویکرد بی تمایز مناسب است؟ تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی بر مراحل زندگی حرفه ای
دانلود مقاله isi تعادل کار و زندگی:آیا رویکرد بی تمایز مناسب است؟ تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی بر مراحل زندگی حرفه ای

دانلود مقاله isi تعادل کار و زندگی:آیا رویکرد بی تمایز مناسب است؟ تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی بر مراحل زندگی حرفه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعادل کار و زندگی:آیا رویکرد بی تمایز مناسب است؟ تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی بر مراحل زندگی حرفه ای

عنوان انگليسي مقاله :: Work–life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
22 صحفه WORD
18734

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
رویکرد چرخۀ زندگی- تأثیر سن بر تعادل کار و زندگی
فرضیه ها
درگیری شغلی
حمایت مدیریتی ادراک شده
پیامد زندگی حرفه ای ادراک شده
روش شناسی
سنجش ها
درگیری شغلی
حمایت مدیریتی ادراک شده
پیامد زندگی حرفه ای ادراک شده
تعادل کار و زندگی
متغیرهای کنترل
روش
نتایج
مرحلۀ اولیۀ زندگی حرفه ای/۱۸ تا ۲۹ سال
مرحلۀ رشد زندگی حرفه ای/۳۰ تا ۳۹ سال
مرحلۀ استحکام زندگی حرفه ای/ ۴۰ تا ۴۹ سال
مرحلۀ پیش از بازنشستگی زندگی حرفه ای/ بالای ۵۰ سال
بررسی نتایج
دلالت های عملی
محدودیتهای تحقیق حاضر
نتیجه گیری
جدول۲: خلاصۀ همبستگی ها، میانگین ها، و انحراف استانداردها برای نمرات تعادل کار و زندگی، درگیری شغلی، حمایت مدیریتی و پیامد زندگی حرفه ای به عنوان تابعی از مرحله/سن زندگی حرفه ای.
جدول ۳: تحلیل های رگرسیون چندگانۀ سلسله مراتبی پیش بینی کنندۀ تعادل کار و زندگی از درگیری شغلی، حمایت مدیریتی و پیامد زندگی حرفه ای.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله ریشه های تعادل کار و زندگی برای کارکنان در طی مراحل مختلف زندگی حرفه ای (بر حسب سن) بررسی می شود. تحقیقات انجام شده در بارۀ نحوۀ شکل گیری مسائل مربوط به تعادل کار و زندگی در طی زندگی حرفه ای کارکنان تا کنون به موفقیت کافی دست نیاقته اند. در نتیجه، بسیاری از تحقیقات مربوط به سیاست و شیوۀ تعادل کار و زندگی این موضوع را از دیدگاهی نسبتاً ایستا و بدون تغییر بررسی کرده اند که منجر به شیوه های عملی نامتمایز گردیده است. این رویکرد بی تمایز به طراحی و سیر تحولی مسائل مختلف تعادل کار و زندگی علاوه بر اینکه هزینه های زیادی به همراه دارد، به احتمال زیاد در پاسخگویی به نیازهای واقعی گروههای مختلف کارکنان نیز اثربخش نخواهد بود. این مقاله رویکردهای ایستا را به چالش می کشد و تلاش می کند شرایط و چگونگی تأثیرپذیری و شکل گیری تعادل کار و زندگی از ریشه های مختلف را، که بر مراحل مختلف زندگی حرفه ای (بر حسب گروههای سنی مختلف) تأثیر می گذارند، بررسی کند. این تحقیق در میان نمونه ای متشکل از ۷۲۹ نفر از کارکنان ۱۵ سازمان (۱۰ سازمان از بخش خصوصی و ۵ سازمان از بخش عمومی) در جمهوری ایرلند به انجام رسید. چهار مرحلۀ زندگی حرفه ای با لحاظ نمودن هر دو جنسیت زن و مرد صرفنظر از وضعیت تعداد فرزندان، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که عوامل تأثیرگذار بر تعادل کار و زندگی در طی مراحل مختلف زندگی حرفه ای تفاوت اندکی با هم دارند، و در نتیجه نشان می دهند که موضوع تعادل کار و زندگی در تمامی مراحل زندگی حرفه ای گریبانگیر کارکنان است و تنها مختص کارکنانی نیست که فرزندان کوچک دارند. این یافته ها درک ما را از ریشه های تعادل کار و زندگی روشنتر می کنند و دلالت های خاص برای سازمانهایی دارند که می خواهند فرهنگ ارزش گذاری بر تعادل کار و زندگی را در همۀ مراحل زندگی حرفه ای همۀ کارکنان خود رواج دهند.

دانلود مقاله isi تعادل کار و زندگی:آیا رویکرد بی تمایز مناسب است؟ تحلیلی اکتشافی بر آثار متمایز تعادل کار و زندگی بر مراحل زندگی حرفه ای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *