خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت تولید / دانلود مقاله isi شدت حمل و نقل شهرنشینی رشد اقتصادی و تولید CO2 در کشورهای گروه ۲۰
دانلود مقاله isi شدت حمل و نقل شهرنشینی رشد اقتصادی و تولید CO2 در کشورهای گروه 20

دانلود مقاله isi شدت حمل و نقل شهرنشینی رشد اقتصادی و تولید CO2 در کشورهای گروه ۲۰

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شدت حمل و نقل شهرنشینی رشد اقتصادی و تولید CO2 در کشورهای گروه ۲۰

عنوان انگليسي مقاله :: Transportation intensity urbanization economic growth and CO2 emissions in the G-20 countries

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
17 صحفه PDF
32 صحفه WORD
43234

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
شکل ۱: چرخه بازخورد رشد اقتصادی به فعالیت حمل و نقل
شکل ۲: چارچوب مفهومی الگوی علی ممکن بین شدت حمل و نقل، میزان شهرنشینی، تولید CO2 و رشد اقتصادی
۲- تحقیق در منابع
۱-۲- علیت بین فعالیت حمل و نقل و رشد اقتصادی
۲-۲- علیت بین تولید CO2 و رشد اقتصادی
۳-۲- علیت بین شهرنشینی و رشد اقتصادی
۳- متغیرها، ساختار داده و نمونه گیری
جدول ۱: خلاصه مطالعات انجام شده برروی رابطه علی بین شدت حمل و نقل و رشد اقتصادی، تولید CO2 و رشد اقتصادی و بین شهرنشینی و رشد اقتصادی.
جدول ۲: تعریف متغیرها
جدول ۳: آمار توصیفی متغیرها
۴- مدل تجربی
۱-۴- آزمون ریشه واحد پانلی
شکل ۳ : مدل پیشنهادی برای فرضیه
۲-۴- آزمون هم جمعی پانلی
جدول ۵: فرضیه های آزمون شده در این مطالعه
۳-۴- تست علیت گرانجر پانلی
جدول ۶: نتایج تست های ریشه واحد پانلی و همجمعی پانلی
جدول ۷: نتایج تست علیت گرانجر
جدول ۸: خلاصه نتایج علیت گرانجر کوتاه مدت بین شدت حمل و نقل، رشد اقتصادی، تولید CO2 و درجه شهرنشینی.
۵- نتایج
۱-۵- نتایج با توجه به خواص سری های زمانی داده
شکل ۴: نتایج علیت گرانجر پانلی کوتاه مدت برای کشورهای درحال توسعه گروه ۲۰
۲-۵- نتایج با توجه به همجمعی و علیت گرانجر
شکل ۵: نتایج علیت گرانجر پانلی کوتاه مدت برای کشورهای توسعه یافته گروه ۲۰
۱-۲-۵- نتایج علیت گرانجر طولانی مدت
۲-۲-۵- نتایج علیت گرانجر کوتاه مدت
۱-۲-۲-۵- نمونه ۱: گروه کشورهای درحال توسعه گروه ۲۰
۲-۲-۲-۵- نمونه ۲: گروه کشورهای توسعه یافته گروه ۲۰
۳-۲-۲-۵- کشورهای گروه ۲۰
شکل ۶: نتایج علیت گرانجر پانلی کوتاه مدت برای تمام کشورهای گروه ۲۰
۳-۵- نتایج عملکردهای پاسخ انگیزشی عمومی
شکل ۷: A: عملکردهای انگیزشی عمومی شده برای PGDP, TRAN_F, CO2E و URBN در گروه کشورهای درحال توسعه گروه ۲۰٫ B: عملکردهای انگیزشی عمومی شده برای PGDP, TRAN_P, CO2E و URBN در گروه کشورهای درحال توسعه گروه ۲۰٫
شکل ۸: A: عملکردهای انگیزشی عمومی شده برای PGDP, TRAN_F, CO2E و URBN در گروه کشورهای توسعه یافته گروه ۲۰٫ B: عملکردهای انگیزشی عمومی شده برای PGDP, TRAN_P, CO2E و URBN در گروه کشورهای توسعه یافته گروه ۲۰٫
۶- نتیجه گیری و خط مشی مفاهیم

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله ارتباط بین شدت حمل و نقل، گسترش شهرنشینی، تولید CO2 و رشد اقتصادی را بررسی می کند. ما از دو مقدار شدت حمل و نقل نرخ های سرانه استفاده از تسهیلات حمل و نقل هوایی مسافر و نرخ های سرانه استفاده از تسهیلات حمل و نقل هوایی بار استفاده می کنیم. با مطالعه کشورهای گروه ۲۰ در بازه زمانی ۲۰۱۲-۱۹۶۱ و به کار بردن مدل اتورگرسیو برداری پانلی برای کشف علیت گرانجر، شبکه ای از روابط علی بین این چهار متغیر در کوتاه مدت را پیدا کردیم. همچنین متوجه شدیم که رشد اقتصادی با مسیر موازنه طولانی مدت خود در واکنش به تغییرات در دیگر متغیرها همگرا است. نتیجه گیری بنیانی ما این است که شدت حمل مسافر باید در کشورهای درحال توسعه گروه ۲۰ در راستای حرکت رو به جلوی رشد اقتصادی افزایش یابد.

دانلود مقاله isi شدت حمل و نقل شهرنشینی رشد اقتصادی و تولید CO2 در کشورهای گروه ۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *