خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi رهبری تحول گرا رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد
دانلود مقاله isi رهبری تحول گرا رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

دانلود مقاله isi رهبری تحول گرا رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رهبری تحول گرا رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

عنوان انگليسي مقاله :: Transformational leadership job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
27 صحفه WORD
4616

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫مقدمه
۲٫نظریه و فرضیات
۲٫۱٫۲ روابط سطح تیمی
۲٫۱٫۳ روابط بین سطحی
۲٫۲ اعتماد به عنوان میانجی
۲٫۲٫۱ اعتماد به سرپرست
۲٫۲٫۲٫ اعتماد به تیم
۲٫۳ رهبری تحول گرا در محیط های آکادمیک
۳٫ روش
۳٫۱٫ شرکت کنندگان و روندها
۳٫۲ ارزیابی ها
۳٫۲٫۱٫ رهبری تحول گرا
۳٫۲٫۲٫ اعتماد به سرپرست
۳٫۲٫۳٫ اعتماد به تیم
۳٫۲٫۴٫رضایت شغلی
۳٫۲٫۶ متغیرهای کنترلی
جدول ۱: میانه ها، انحراف از معیار، و همبستگی های متغیرهای مورد مطالعه در سطح ۲
۳٫۳ تقویت داده ها
۳٫۴٫ استراتژی تحلیلی و سطوح تحلیل
۴٫نتایج
۴٫۱٫ مسائل تجمع
۴٫۲ آزمون فرضیه
۵٫ بحث
جدول ۲: نتایج تحلیل های مدلسازی چندسطحی با پیش بینی رضایت شغلی، اعتماد به سرپرست و اعتماد به تیم
جدول ۳: نتایج رگرسیون حداقل مربعات طبیعی (OLS) با پیش بینی عملکرد تیمی
۵٫۱٫ مفاهیم عملی
۵٫۲ محدودیت ها و تحقیقات آتی
۶٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

علیرغم ضرورت تفکیک آگاهانه بین سطوح تحلیلی فردی و تیمی، تحقیقاتی که بر مبنای نظریه های استوار و برخاسته از سطوح چندگانه باشند، در حوزه رهبری بسیار کمیاب هستند. ما با تحلیل روابط بین رهبری تحول گرا، اعتماد به تیم و ناظر، رضایت شغلی و عملکرد تیمی از طریق تحلیل های چند سطحی به دنبال پر کردن این خلا هستیم. نتایج حاصل از نمونه ای ۳۶۰ نفره از کارمندان ۳۹ تیم آکادمیک است. رهبری تحول گرا دارای رابطه ای مثبت با رضایت شغلی زیردستان در سطوح فردی و تیمی و همچنین با عملکرد منفعل تیمی بود. رابطه بین درک فردی از رهبری تحول گرای ناظر و رضایت شغلی به واسطه اعتماد به ناظر و همچنین اعتماد به تیم محقق می گردد. اما، اعتماد به تیم میانجی رابطه بین درک تیمی از رهبری تحول گرای ناظر و عملکرد تیمی نمی باشد. مفاهیم نظری و عملی تحقیقات رهبری در سطوح مختلف مورد بحث قرار گرفته اند.

دانلود مقاله isi رهبری تحول گرا رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *